Hoogleraar oecumenica

Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft met ingang van 1 mei 2018 aan prof. dr. Peter Nissen de leeropdracht Oecumenica verleend. Daarmee wordt indirect tegemoet gekomen aan een verlangen bij de landelijke Raad van Kerken, waar men regelmatig behoefte voelt aan backing vanuit academische instellingen. ‘Dit is een belangrijke stimulans voor het oecumenische werk’, aldus een medewerker van de landelijke Raad, ‘het komt als een vroeg verjaardagscadeautje voor de Raad, net voor de viering van het vijftigjarig jubileum op 21 mei’. 

Professor Nissen is al sinds 1994 aan de Radboud Universiteit verbonden en heeft eerder onder meer de leeropdrachten Kerkgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis van de religiositeit en Spiritualiteitsstudies vervuld. Met de verlening van de nieuwe leeropdracht Oecumenica in het vakgebied van de Religiewetenschappen hoopt de Radboud Universiteit een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke studie van de oecumenische beweging, die wereldwijd streeft naar meer onderling begrip, samenwerking en eenheid tussen de verschillende christelijke kerken en denominaties.

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht en vijftig jaar geleden dat de Raad van Kerken in Nederland werd opgericht. Zeventig jaar geleden kreeg de Nijmeegse universiteit, als eerste katholieke universiteit ter wereld, ook een leeropdracht op het gebied van het protestantisme. Die leeropdracht in de ‘fenomenologie van het protestantisme’ werd van 1948 tot 1967 vervuld door Willem Hendrik van de Pol (1897-1988), een van huis uit hervormde theoloog, die eerst anglicaan en later rooms-katholiek was geworden. Daarnaast kreeg de Nijmeegse universiteit in 1964 nog een leerstoel ‘Geschiedenis en problematiek der oecumenische beweging’, tot 1981 bekleed door Henk van der Linde (1915-2008), ook een katholiek geworden hervormde theoloog. Sinds 2015 bestaat er aan geen enkele theologische faculteit in Nederland meer een leeropdracht op het gebied van de oecumene. Met de leeropdracht van professor Nissen hoopt de Radboud Universiteit een nieuwe impuls te geven aan dit wetenschapsgebied.

Professor Nissen zal vooral vergelijkend onderzoek doen naar het geleefde geloof in de verschillende christelijke tradities. Nissen (* 1957) promoveerde in 1988 in Amsterdam op een proefschrift over de polemiek tussen katholieken en doopsgezinden in de zestiende en zeventiende eeuw. Hij doceerde daarna kerkgeschiedenis aan verschillende katholieke theologieopleidingen in Nederland. Van 1998 tot 2003 was hij betrokken bij de internationale oecumenische dialoog met de doopsgezinden. Van 2003 tot 2007 was hij decaan van de theologische faculteit in Nijmegen, van 2010 tot 2016 voorzitter van de landelijke onderzoekschool voor theologie en religiewetenschappen NOSTER. Ook is hij bestuurslid geweest van Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken en van het Instituut voor Oosters Christendom. Van huis uit rooms-katholiek is Nissen in 2010 toegetreden tot de Remonstrantse Broederschap en is hij sinds 2015 in deeltijd remonstrants predikant in Oosterbeek. Hij vertegenwoordigt de remonstranten in de Raad van Kerken in Nederland.