Ramadangroet 2018

De Raad van Kerken verstuurt een groet aan de moslimgemeenschap in Nederland in het kader van de ramadan en adviseert lidkerken en raden van kerken om een zelfde gebaar te maken naar de lokale islamitische gemeenschappen. De vastenperiode begint op 16 mei. De tekst die de Raad van Kerken verstuurt, sluit aan bij A Common Word, de brief van 138 moslimgeleerden die tien jaar geleden naar buiten is gebracht. De brief laat zien dat de kern van de islam, zoals deze geleerden het verstaan, te maken heeft met de gouden regel van liefde en solidariteit, zoals die ook in jodendom en christendom wordt beleden.

De Nederlandse Raad van Kerken heeft het gesprek over A Common Word opgepakt en probeert het gesprek daarover in Nederland voort te zetten door de dialoog met onder meer het Contactorgaan van Moslims en Overheid. Om dat gesprek te onderbouwen is er een briefwisseling gestart tussen Harry Mintjes (RvK) en Rashit Bal (CMO). Onlangs is er een studiebijeenkomst geweest over de briefwisseling en er wordt nu gewerkt aan een vervolg. De ramadan-groet haakt daarop in.

De ramadan geldt als een periode van inkeer. In deze maand wordt er tot het suikerfeest tussen zonsopgang en zonsondergang gevast. De datum van de ramadan wisselt en heeft te maken met het begin van een nieuwe maan. Bij het vasten op ramadan mag men niet eten, drinken of roken en men onthoudt zich van geslachtsgemeenschap. Het suikerfeest zal zijn op 15 juni.

De tekst van de ramadangroet luidt als volgt:

Aan de moslimgemeenschappen in Nederland,

Dit jaar is het tien jaar geleden dat een groep van 138 internationaal erkende moslimgeleerden een brief schreef gericht aan alle kerken in de wereld. Daarin zeggen zij:

“Laat onze verschillen geen haat en onenigheid veroorzaken. Laten we met elkaar slechts wedijveren in oprechtheid en goede werken. Laten we elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor elkaar en leven in oprechte vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid.”

In een ontmoeting tussen christenen en moslims georganiseerd door de Raad van Kerken op 24 april 2018 stond deze oproep centraal. Er is veel gebeurd in de afgelopen tien jaar. Negatieve, maar ook positieve dingen. We hebben van gedachten gewisseld over hoe we in de Nederlandse context samen vorm kunnen geven aan het wedijveren in goede daden, of zoals christenen het noemen: de liefde tot de medemens. Er zijn concrete afspraken gemaakt. Dit geeft aan dat de onderlinge relaties steeds meer groeien en dat we elkaar meer en meer vertrouwen. Het is onze gezamenlijke uitdaging om dit vertrouwen verder uit te bouwen, zeker in moeilijke tijden.

Wij wensen u graag een gezegende Ramadan toe.

Namens de Contactgroep Islam 

Dr. Welmoet Boender


Namens de Raad van Kerken

Drs. Dirk Gudde

Downloaden: tekst in Word op A4 kaart; als pdf op A4 kaart (beide om te printen)