Doorbraak ambtsdiscussie

Methodisten en Anglicanen in Engeland zijn van plan voorgangers van de andere kerk voor te laten gaan in de eigen kerk. Een rapport met 99 punten (31 pagina’s) is opgesteld en ligt op de tafel van de Conferentie van de Methodistische Kerk en de Generale Synode van de Kerk van Engeland. Als de vergaderingen in februari instemmen, gaat het voorstel ter consideratie naar het lokale niveau en in 2020 kan er dan een finale beslissing worden genomen.

Als de voorstellen worden aangenomen kunnen de kerken bij voorbeeld ook elkaars kerkleiders uitnodigen bij de ordinatie van nieuwe collegae. Een nota van die strekking is geschreven door de ‘Commissie Geloof en Kerkorde’ en kreeg de titel ‘Missie en Ambt in Convenant’ (Mission and Ministry in Covenant). Een opdracht tot het rapport is uitgegeven door de verantwoordelijke organen van beide kerken in 2014 om te komen tot ‘uitwisselbaarheid van hun presbyterale ambten’.

‘Acceptatie van de voorstellen zou een wezenlijk teken zijn van verzoening’, zegt het rapport. ‘Een genezing van wonden die teruggaat op de achttiende eeuw toen het Methodisme werd gevormd’. Voor de Methodisten impliceert het dat men bisschoppen accepteert naast ouderlingen, diakenen en predikanten. Men realiseert zich dat het voor gemeenteleden in beide kerken tot nieuwe vormen van getuigenis zal leiden. In meer landelijke streken kunnen de twee kerken elkaar helpen om gebedsplaatsen in stand te houden.

Het rapport gaat in op de verschillende visies op het ambt en stelt zich de vraag hoe men aan Anglicaanse zijde staat ten opzichte van de wijding tot het ambt bij de Methodisten. Het rapport grijpt terug op de Lambeth-conferentie van 1998. Daarin staat dat een Anglicaanse Kerk in uitzonderlijke en specifieke omstandigheden ook ruimte kan bieden aan andere dienaren dan die ambtsdragers die door de eigen bisschop zijn gewijd. Het moet dan gaan om kerken die een relatie onderhouden met de Anglicaanse Kerk en zich aanpassen aan de omstandigheden.