Week van Gebed 2018: Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Er komen af en toe vragen binnen van kerken en personen over de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen. Hieronder geven we een aantal regelmatig terugkerende vragen weer.

Vraag 1: Wie maakt de Nederlandse teksten?
Antwoord: Er is een commissie met leden uit diverse kerken, die op verzoek van de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland teksten vertaald en bewerkt. Het oorspronkelijke materiaal is geschreven door christenen uit een concreet land; de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen bieden het de kerken over de hele wereld aan.

Vraag 2: Waarom zoekt men aansluiting bij een internationale tekst?
Antwoord: De Nederlandse commissie neemt de internationale tekst als uitgangspunt om op die manier de verbondenheid met christenen wereldwijd zichtbaar te maken.

Vraag 3: Is die liturgie over de hele wereld hetzelfde?
Antwoord: Nee. Ieder land vertaalt en bewerkt de tekst, zodat het toegankelijk is voor de eigen regio.

Vraag 4: Mag je plaatselijk ook nog weer afwijken van wat er landelijk wordt aangereikt?
Antwoord: Ja, natuurlijk. Iedere plaats en iedere samenwerking van kerken bepaalt zelf in hoeverre men de suggesties van de landelijke vertaalcommissie volgt.

Vraag 5: In hoeverre wijkt de liturgie die in Nederland wordt aangereikt af van het internationale model?
Antwoord: Dat verschilt van jaar tot jaar. De vertaalcommissie kiest voor een dynamische weergave boven een statische weergave. Dus vloeiend Nederlands, korte en bondige teksten genieten een zekere voorkeur. Wat de liederen betreft kiest men liederen die in het Nederlandse taalgebied beschikbaar zijn. En men houdt ook rekening met wat er zo in de verschillende tradities in Nederland gebruikelijk is.

Vraag 6: Hoe oecumenisch is de liturgie voor Nederland?
Antwoord: Die is oecumenisch in die zin, dat men als basismateriaal de teksten gebruikt vanuit de wereldgemeenschappen van kerken. En die is oecumenisch doordat men rekening houdt met de verschillende tradities die in Nederland bij elkaar komen.

Vraag 7: Houdt men zich aan het Bijbelgedeelte dat internationaal wordt gekozen?
Antwoord: Ja, men kiest als centraal Bijbelgedeelte de kern die ook internationaal wordt aangedragen. Daarbij sluit men aan met een voor Nederlandse posters geschikt thema.

Vraag 8: Wanneer wordt de week van gebed gehouden?
Antwoord: Die is altijd in de derde week van januari, gerekend van zondag tot en met zondag.

Vraag 9: Is de liturgie alleen bedoeld voor een kerkdienst?
Antwoord: Nee, er zijn ook plaatsen waar men de liturgie gebruikt voor andere samenkomsten. En naast de liturgie brengen de Raad van Kerken en MissieNederland ook teksten uit die men in gespreksgroepen kan gebruiken gedurende acht opeenvolgende dagen. Op de website is verder toerustend materiaal te vinden voor het basisonderwijs en voor kindernevendiensten en zondagscholen.

Vraag 10: Moet je per se met andere kerken samenwerken om de liturgie te gebruiken?
Antwoord: Nee, dat hoeft niet. Je kan de liturgie ook in eigen confessionele kring gebruiken. Maar het is natuurlijk wel aardig om het gebed om eenheid gepaard te laten gaan met een kerkdienst waarin je zelf al het mogelijke doet om de al bestaande eenheid zichtbaar te maken.

Vraag 11: Hoe kan je scholen interesseren voor het gebed?
Antwoord: Het meest eenvoudig is wellicht door de directeur en/of een docent aan te spreken op de mogelijkheden.

Vraag 12: Er zijn bij ons meerdere scholen, welke moeten we dan kiezen?
Antwoord: Dat is aan u. Liefst alle scholen, zouden we zeggen, maar je kan ook met een enkele school samenwerken.

Vraag 13: Hoe verhoudt zich de week van gebed om eenheid onder de christenen tot andere gebedsinitiatieven?
Antwoord: De Raad van Kerken werkt – met MissieNederland- actief mee aan de week van gebed in de derde week van januari. Er zijn daarnaast andere initiatieven die een eigen bestaansrecht hebben.

Vraag 14: Hoe essentieel is het thema ‘eenheid’ voor de week van gebed?
Antwoord: Het is de week van gebed om eenheid onder de christenen. Dus dat thema ‘eenheid’ speelt een sleutelrol. Daarnaast komen vanzelfsprekend ook andere thema’s voorbij, zoals gerechtigheid, vrede, duurzaamheid.

Vraag 15: Waarvoor moet je collecteren in een gezamenlijke dienst?
Antwoord: Dat mogen de initiatiefnemers plaatselijk zelf weten. Als Raad van Kerken vinden we het fijn als er in gezamenlijke diensten gecollecteerd wordt voor de landelijke Raad van Kerken. Dat maakt het mogelijk om het werk van de Raad te continueren. Daarnaast kan je ook heel goed een diaconaal thema kiezen wat aansluit bij de situatie in het land waar de liturgie is opgezet of een project wat aansluit bij het thema van een dienst.

Vraag 16: Mag je ook avondmaal / eucharistie vieren in een gezamenlijke dienst?
Antwoord: De liturgie van de week van gebed gaat niet uit van een tafelviering. Het staat plaatselijke kerken vrij om zich daarbij af te sluiten of daarvan af te wijken. Als er een kerk meedoet met de viering die geen eucharistische gastvrijheid kent, is het niet verstandig af te wijken van de landelijke lijn.

Vraag 17: Moet je per se de liturgie van de Raad afnemen of mag je een eigen versie maken?
Antwoord: Het staat iedereen vrij om een eigen keus te maken.