Baanbrekende cijfers

Na 500 jaar gescheiden optrekken van protestanten en rooms-katholieken is in beide kerken de meerderheid van de gelovigen van mening, dat de overeenkomsten tussen de beide christelijke kerkfamilies groter zijn dan de verschillen. Tot die conclusie komt het internationaal gerenommeerde onderzoeksbureau Pew Research Center. De oecumenische conclusies zijn naar buiten gebracht op basis van telefonisch onderzoek uitgevoerd in de periode van april – augustus 2017. Er hebben bijna 25.000 mensen uit Europa en de Verenigde Staten aan deelgenomen uit 15 landen. De berichten zijn onlangs naar buiten gebracht.

Enkele conclusies zijn:

* In ieder Europees land zegt ongeveer negen van de tien protestanten en rooms-katholieken dat ze bereid zijn leden van de andere kerkelijke traditie als buren te aanvaarden. Een grote meerderheid in beide kerken is bereid de leden van de andere kerk te zien als onderdeel van de eigen kerkelijke familie.

Bijvoorbeeld 98 procent van de Duitse protestanten is bereid de rooms-katholieken te aanvaarden en omgekeerd zegt 97 procent van de Duitse rooms-katholieken hetzelfde over de protestanten.

* Op de vraag of men zichzelf als protestant c.q. rooms-katholiek vooral als hetzelfde ziet als mensen van de andere kerkelijke denominatie antwoordt in Duitsland 78 procent van de protestanten als ‘hetzelfde’, in Nederland ligt de score op 65 procent en het Europese gemiddelde ligt op 58 procent.

* Als men dezelfde vraag aan de rooms-katholieken voorlegt is Nederland koploper in Europa: 67 procent van de rooms-katholieken ziet de overeenkomsten tussen protestant en rooms-katholieken als verre de verschillen overstijgend, in Duitsland ligt dat percentage op 58 procent en het Europese gemiddelde is 50 procent.

* Ongeveer de helft van de protestanten in de Verenigde Staten (52 procent) is van mening dat ‘goede werken’ nodig zijn om toegang te krijgen tot de hemel. Deze benadering wordt historisch vooral als een rooms-katholieke benadering gezien. In Europese landen is de katholieke visie nog sterker aanwezig dan in de Verenigde Staten, met uitzondering van Noorwegen, zo stelt het onderzoek.

* De helft van de protestanten (52 procent opnieuw) is net als Rooms-Katholieken van mening dat het Sola Scriptura begeleid moet worden door uitspraken van de kerk en de traditie; eveneens klassiek een rooms-katholiek inzicht.

Het rapport spreekt apart over Nederland als het gaat over de secularisatie. Bijna de helft van de Nederlanders noemt zich agnost of atheïst, zegt Pew, tegelijk onderscheiden de Nederlandse protestanten zich door hun vergaande kerkelijke betrokkenheid die hoger is dan de betrokkenheid in andere landen; 43 procent zegt in Nederland minstens een keer per week naar een kerk te gaan.

Voor het Engelstalige bericht met meer informatie: klik hier