Verbeelding in vredesweek

‘Gerechtigheid doen is voorwaarde om deel uit te maken van Gods verbond met de mens. Dit betekent een einde aan de uitsluiting’. Dat schrijft Bram Grandia in het materiaal dat de vredesorganisatie PAX verspreid in het kader van de vredesweek 2017.

Ds. Bram Grandia heeft een toelichting geschreven bij Jesaja 56, wat als basis kan dienen voor een bezinning in de kerk. Het gaat er over de tekst: ‘Mijn tempel zal heten: Huis van gebed voor alle volken’. Grandia noemt de tekst ‘een statement in een tijd – vlak na de ballingschap – waarin juist ook gezocht werd naar de eigen identiteit als volk tegenover vreemdelingen’. Het was een tijd waarin zelfs kritisch werd gekeken naar gemengde huwelijken. Maar de profeet Jesaja legt desondanks, of misschien juist wel om die reden, het criterium om bij God te horen niet in het behoren tot één bepaald volk, maar in het luisteren naar Gods geboden en het in praktijk brengen daarvan.

In de map ‘Vieren’ komt verder de jonge dominee Rikko Voorberg aan het woord, die zich volgens de PAX-uitgave ontworstelde aan de strenge gereformeerd vrijgemaakte cultuur. Hij gaat in op het thema van de vredesweek ‘De kracht van verbeelding’. Hij zegt – misschien wel iets te scherp formulerend – onder meer: ‘Kunst heeft me van mijn moralisme bevrijd. Ik heb die verandering doorgemaakt van een gebodsethiek naar een deugdethiek. Van ‘zo moet je leven’ naar ‘wat voor mens wil ik zijn?’Kunstenaars testen een emotie gewoon uit. Theater is een laboratorium. In die zin is een kunstenaar bescheidener dan de dominee. In de kerk beschouwen we de werkelijkheid vaak op een analyserende manier. De kracht van het theater is om te onderzoeken wat er gebeurt in een mens, en het je laten ervaren. Met je lijf. Het woord moet vlees worden. Helaas gaat het in veel kerken nog te veel over alleen maar woorden’.

De uitgave brengt diverse teksten die als gebed dienst kunnen doen. Een voorbeeld:


God van alle mensen,

om uw Vrede bidden wij
voor hen die
moeten leven te midden
van onrecht en haat
aanslagen en oorlogen
verwoesting en verwarring
racisme en discriminatie
uitbuiting en vernedering
honger en armoede
ziekte en dood
angst en onzekerheid

acclamatie:
Doe ons Verbeelden opnieuw!
verbreek de angst
voor wie anders is
leer ons dromen opnieuw
van dat Messiaanse Rijk
waar mensen zich
weten te verbinden
met elkaar
in liefde, recht en vrede

Er zijn allerlei suggesties voor liederen. Een opmerkelijke aanbeveling is er bij materiaal uit de bundel ‘Licht’. Ds. Peter Korver, remonstrants predikant schrijft daarover: ‘Bijzonder is dat de meeste liederen zowel religieus als seculier begrepen kunnen worden. Het woord ‘God’ wordt niet expliciet genoemd’. Een voorbeeld van deze benadering is het lied ‘Jij bent mijn vrede’, dat wordt gezongen op de melodie van You are my sunshine van Stevie Wonder.


Pax brengt in een andere publicatie voor de vredesweek diverse medewerkers in beeld die als inleider vanuit de ‘sprekersbank’ kunnen worden uitgenodigd. Naast 33 mensen uit de eigen gelederen heeft Pax ook Syrische vluchtelingen bereid gevonden die hun ervaringen onder woorden willen brengen. Sommigen zijn al langer in Nederland. Anderen wonen nog in een asielzoekerscentrum en spreken alleen Engels. De eigen mensen hebben specialismen op relevante terreinen voor vredesvragen. Er zijn er veel die affiniteit hebben met de regio’s Zuid-Sudan en het Midden-Oosten. Wie meer wil weten over identiteit kan mensen als Edwin Ruigrok of Annemarieke Hollanders uitnodigen.

Foto’s: Materiaal van de website van Pax, waar medewerkers in gesprek zijn over het materiaal. Wie meer informatie wil, of een toolkit, waarin onder meer de uitgave ‘Vieren’ kan dat bestellen via de website van Pax.