Heel de mens

Onder de titel ‘Heel de mens’ heeft de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland een jubileumboek uitgebracht en ook toegezonden aan de Raad van Kerken in Nederland. De werkgroep heeft in Friesland bewust het gesprek op zich genomen in geloofsgemeenschappen over seksuele diversiteit en geloof.

‘Belangrijk uitgangspunt voor het werk van de werkgroep’, schrijft de secretaris Ulbe Tjallingii, ‘is sinds jaar en dag: Zoek de dialoog en probeer kleine stapjes te zetten in de richting van meer respect en gelijkwaardigheid’. Hij citeert vervolgens Justin Lee: ‘Een zachtmoedige dialoog voeren is hard werken. Het vergt inspanning en geduld, en het is verleidelijk om dat maar uit te stellen. Maar als de toekomst van de kerk je aan het hart gaat, kun je dit niet uitstellen. De volgende generatie kijkt toe hoe wij met deze vragen omgaan. Wat zij bij ons zien heeft invloed op hun eigen houding’.

De werkgroep heeft in samenwerking met onder meer de Raad van Kerken Fryslan sinds 1992 allerlei activiteiten kunnen ontplooien in twintig tot vijfentwintig procent van de Friese kerken, parochies, of geloofsgemeenschappen. De inbreng varieert van roze vieringen, voorlichtingsgesprekken, cursussen, trainingen, symposia, concerten, het uitbrengen van nieuwsbrieven, het geven van interviews.

De werkgroep spreekt van succes in het vergroten van de zichtbaarheid van seksuele minderheden binnen de Friese kerken. Tegelijk stelt men nuchter vast dat emancipatie een doorgaand proces is. ‘Steeds opnieuw komen mensen van uiteenlopende leeftijden tot ontdekkingen en inzichten wat betreft hun seksuele identiteit en beginnen aan hun weg naar het licht’. Discussies omtrent schriftopvatting en seksualiteit zijn nog steeds aan de orde van de dag.

‘De werkgroep Geloof en Homoseksualiteit heeft zich nadrukkelijk willen richten op de Friese kerken, parochies en geloofsgemeenschappen, omdat er vijfentwintig jaar geleden een duidelijke lacune was in de voorlichting op het terrein van levensbeschouwing; de oprichters en bestuursleden van de werkgroep zijn zelf betrokken bij kerk en levensbeschouwing en seksuele diversiteit; juist binnen de kerk is seksuele diversiteit problematisch vanwege interpretaties van Bijbelverzen; de kerk pretendeert vanuit de Heilige Schrift een veilige haven en een schuilplaats te zijn en bekleedt in deze zin ook een belangrijke voorbeeldfunctie in de samenleving’.