Raad in Jubeljaar

De Raad van Kerken bestaat deze maand 49 jaar en voert actie om het werk voor opnieuw een halve eeuw voortgang te laten vinden. In dat kader vraagt de Raad alle kerken en parochies plaatselijk zondag 11 juni een extra (deur)collecte te houden ten dienste van het landelijke oecumenische werk van de Raad. Om de campagne kracht bij te zetten en aan te sluiten bij het jubeljaar, brengt de Raad vrijdag 9 juni deze foto naar buiten.

De foto is van Dio van Maaren en is gemaakt in de Oostvaardersplassen, de nieuwe wildernis. ‘De foto staat symbool voor het jubeljaar, dat we als Raad nu ingaan’, aldus de landelijke initiatiefnemers van de collecte. ‘Het joodse volk heeft volgens de oudtestamentische overlevering iedere 49 jaar een jubeljaar gehouden, waarin men de grond braak liet liggen en waarin bezittingen die waren overgegaan naar derden werden teruggegeven aan de oorspron-kelijke eigenaren. Wij vragen de kerkleden om vanuit die gedachte de landelijke Raad van Kerken als organisatie die de eenheid van kerken stimuleert financieel te ondersteunen’.

Dio van Maaren, die de foto van de Oostvaardersplassen al eerder maakte, typeert de Oost-vaardersplassen als een landschap dat zo uit de Eerste Wereldoorlog lijkt te zijn weggelopen. De foto drukt het braakliggende karakter uit van het land, dat past bij het jubeljaar. De Raad hoopt met de collecte een derde van de onkosten die men gedekt moet krijgen (ruim 50.000 euro) vanuit het plaatselijk vlak te ontvangen. De overige inkomsten komen van de landelijke kerkelijke verbanden.

In de groene balk op de foto staat de tekst:
De nieuwe wildernis. Symbool van het jubeljaar. De Raad van Kerken bestaat 49 jaar. Met uw gift begin van een nieuw tijdperk.
Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. IBAN NL09 INGB 0000 5598 39

Voor plaatselijk gebruik kunt u de foto in een hoge resolutie als jpg of als pdf opvragen bij rvk@raadvankerken.nl