Zeeuws pleidooi basisinkomen

De Raad van Kerken in Zeeland pleit voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. In een brochure legt het sociaal-ethisch beraad van de Raad uit hoe men zich zo’ n basisinkomen voorstelt. Onder een basisinkomen verstaat men ‘een individuele, onvoorwaardelijke toelage voor iedereen, arm of rijk, jong of oud, werkloos of overwerkt’.

Het geld dat je periodiek ontvangt zou genoeg moeten zijn om van te overleven en je mag zelf weten wat je ermee doet. De enige voorwaarde is, kort samengevat vanuit een pleidooi van Rutger Bregman, dat je hart klopt, dus dat je mens bent. Het idee is in het verleden trouwens ook al wel eens naar voren gebracht door vermaarde denkers, van dominee Martin Luther King tot econoom Milton Friedman. En in Finland hebben ze in bescheiden omvang iets dergelijks ingevoerd.

Rutger Bregman pleit voor de invoering van het basisinkomen, omdat het huidige systeem gekoppeld aan de arbeidsmarkt en de toegenomen inzet van machines niet meer werkt. De systematiek van een basisinkomen is rechtvaardiger dan het oude systeem, omdat de welvaart voor het grootste deel niet meer afhankelijk is van eigen inspanningen, maar van technologie, instituties en zaken die van voorouders zijn doorgegeven. Het basisinkomen helpt om deze gift eerlijker te verdelen.

Onder de andere aanpak gaat ook een bepaald mensbeeld schuil. ‘Het lijkt dat we ons mensbeeld moeten bijstellen en de omslag moeten maken van een verzorgingsstaat, die gebaseerd is op wantrouwen, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen’.

Aanleiding om het thema aan te reiken ligt in de ontsporing van de samenleving, aldus de Zeeuwen. Met mensen als Raf Jansen en Rutger Bregman spreekt het Zeeuwse Beraad over precarisering. Het gaat dan om zaken als afbraak van de verzorgingsstaat, economisering van de zorg, toename van flexbanen, robotisering, verdwijnen van de morele bedding van de economie, verlies aan collectiviteitsgevoel, globalisering en andere ontwikkelingen.

De Zeeuwse Raad adviseert de kerkelijke gemeenschap het thema tijdens een gespreksavond verder te bespreken en eventueel eigen bezittingen (gronden en gebouwen) mogelijk als nieuwe ‘commons’ te gebruiken.

Het boekje vloeit voort uit een minisymposium dat eerder werd gehouden. Dat symposium had als titel ‘Naar het einde van de armoede’. Sprekers waren toen Raph Jansen, socioloog bij de Sociale Alliantie en wethouder voor Groen Links in Helden, als ook Rutger Bregman, historicus en correspondent van het digitale medium De Correspondent. ‘Als we de hier gepresenteerde analyse van het probleem goed bestuderen’, zegt Geene, voorzitter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, ‘kan dit de motivatie voor een veranderingsproces stimuleren’. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van de Raad van Kerken in Zeeland. De tekst is ook te downloaden. Voor contact: raadvankerkenzld@gmail.com

Foto: fragment van het omslag om de uitgave ‘Gratis geld. Naar het einde van de armoede. Een voorstel’ van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad