Religies bij ambassadeur

Hondstrouw. Dat zijn ze. De leden van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Telkens als er in het afgelopen jaar een aanslag was waarbij doden vielen, zochten ze elkaar op, stelden een verklaring op, waaruit naar voren kwam, dat het geweld wat hen betreft niet religieus kan worden goedgepraat en brachten vervolgens bloemen aan de ambassade van het land, waar de aanslag was gepleegd. En dat was donderdag 12 januari niet anders, toen een vertegenwoordiging van het OJCM zich meldde bij de Israëlische ambassade omdat er eerder deze week een aanslag was gepleegd in Oost-Jeruzalem met een vrachtwagen, waar 4 jonge mensen werden gedood en 17 mensen gewond raakten.

‘Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden. Wij vragen de ambassadeur van Israël onze gevoelens van medeleven aan de nabestaanden over te brengen en alle gewonden spoedig herstel toe te wensen’, verklaarde het OJCM, waarin ook de Raad van Kerken participeert bij het bezoek aan de ambassade.

Voorafgaand aan een dergelijk bezoek zijn er altijd wel gesprekken nodig. Soms heeft men de neiging om in het ene geval scherper in te zetten dan in de andere situatie. Het kan in een eerste impuls verschil uitmaken of de aanslag gepleegd is in Istanbul, in Parijs of in Jeruzalem. Dan praten de leden van het OJCM net zo lang met elkaar tot ze weer op één lijn zijn gekomen en zich in een gezamenlijke woordkeus kunnen vinden. En de conclusie is altijd, dat het uiteindelijk niet uitmaakt waar de aanslag gepleegd wordt. Duidelijk moet zijn dat het geweld nu niet en nooit niet religieus kan worden goedgepraat. Trouwens ook seculier is er geen motivatie te vinden om geweld als legitiem middel te introduceren om je mening door te zetten.

Het lukte ook dit keer, bij de aanslag in Oost-Jeruzalem, om tot een gezamenlijke standpuntbepaling en een gemeenschappelijk bezoek aan de ambassade te komen. ‘Uit de reacties die we kregen vanuit onze diverse religieuze achterbannen is duidelijk dat deze aanslag hen allen diep raakt, maar ook dat de loyaliteiten heel verschillend liggen. Wij realiseren ons, dat de Midden-Oosten problematiek inmiddels ook speelt in onze Nederlandse samenleving’, zegt het OJCM er wel bij. Daarmee brengt de groep een idee onder woorden wat in eigen kring al voor de aanslag opgang deed, namelijk dat het nuttig zou zijn om als Joden, Christenen en Moslims nog iets meer gezamenlijke taal op papier te zetten als het gaat om de indringende vragen die spelen in de diverse conflicten in het Midden-Oosten, in Israël en in Palestina. Tot nu toe heeft het OJCM zich vooral geconcentreerd op de situatie in Nederland en op het verbeteren van de onderlinge vertrouwdheid. 

‘Daarom heeft OJCM het plan opgevat om met al deze verschillende groepen in gesprek te gaan. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij de hoop op vrede in het Midden-Oosten niet zullen opgeven’, zegt men. Op de foto de delegatie die donderdag een condoleancebezoek bracht aan de Israëlische Ambassadeur de heer Aviv Shir-On. Namens de kerken was daarbij aanwezig Jan Post Hospers (links op de foto). De ambassadeur heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze condoleances worden overgebracht naar de familie van de nabestaanden. Hij sprak zijn waardering uit voor dit gebaar van medeleven van de drie religieuze gemeenschappen. Hij beschouwt dit gebaar als ‘een fakkel van hoop op vrede die wij samen brandend moeten houden’.

Dat geldt naar de beleving van het OJCM ook voor Rotterdam waar de Israëlische vlag op het stadhuis halfstok heeft gehangen, net zoals dat met de Duitse en de Turkse vlag gebeurde na de terroristische aanslagen in Berlijn en Istanbul.

De Wereldraad van Kerken, die in de achterliggende weken in toenemende mate gebrouilleerd leek te raken met Israëlische veiligheidsdiensten heeft in een verklaring ook onverkort een sterke veroordeling uitgesproken over het geweld. Daarbij werd gewezen naar nieuwe vormen van agressie niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Damascus en in Baghdad.

‘We moeten samenwerken, niet alleen om de acties van geweld te veroordelen, maar ook om onze inspanningen voor een rechtvaardige vrede te vergroten’, meent Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken. ‘Mensen in Jeruzalem hebben een verschrikkelijk incident meegemaakt. Weer is er een truck gebruikt als wapen voor massamoord. Dit moet door iedereen veroordeeld worden. Ieder leven is waardevol’.

Foto’s:
Rotterdams stadhuis (foto internet)
De delegatie van Joden, Christenen en Moslims bij ambassadeur Aviv Shir-On