Kom naar Dudok

De Raad van Kerken houdt een indringend verkiezingsdebat op 14 februari 2017 in Dudok, Hofweg 1a in Den Haag. Het gaat over de ambities van de politieke partijen op lange termijn.We beginnen om 19.30 uur en sluiten af om 22.00 uur. U kunt erbij zijn. Moet u zich wel even vooraf opgeven, omdat we dan zicht houden op de zaalcapaciteit. Opgave kan via rvk@raadvankerken.nl

Het belooft een boeiende ontmoeting te worden in een tijd dat het schuurt in de samenleving juist op het punt van het populisme. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of er is een telefoontje bij de Raad van Kerken, waarin iemand zorg uitspreekt over het wegglijden van de toon in het publieke debat. De activiteiten van Trump dragen daarin bij. Het maakt de behoefte aan een publiek debat over doelen die verder reiken dan de waan van de dag alleen maar groter. De beraadgroep Samenlevingsvragen pakt het thema op.

Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om mee te doen met het debat. De volgende politieke partijen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd:

Ockje Tellegen VVD,
Ahmed Marcouch PvdA,
Ronald van Raak SP,
Chris van Dam CDA,
Zihni Ozdil Groen Links,
Joël Voordewind ChristenUnie,
Bert Jan Ruissen SGP,
Robert Valentine Libertarische Partij
Sylvana Simons Artikel 1
George van Leeuwen Nieuwe Wegen

Het gaat uiteindelijk om de waarden en normen voor de lange termijn. Om te voorkomen dat we al te vaag blijven, zijn er drie thema’s waarop we die lijn gaan verkennen. Dat zijn de onderwerpen: armoede, integratie en vrede. We realiseren ons dat we met politici spreken. Daarom is er niet één vragensteller, maar zijn er twee: prof. dr. Fred van Iersel en drs. Hillie van de Streek zullen kandidaat-Kamerleden bevragen op hun keuzes.

Vanuit de kerken nemen aan het debat deel:

mgr. Hans van den Hende (voorzitter van de bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam),
ds. Karin van den Broeke (voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland)
ir. Kees Nieuwerth (vice-voorzitter van de Raad van Kerken).

Concreet zal het zo gaan, dat we om 19.30 uur beginnen. Eerst komt het thema armoede aan de orde. Er is een kort filmpje (één minuut), wat eindigt met een vraagstelling. De politici worden gevraagd daarop te reageren met ‘ja’ of ‘nee’. Daarna krijgt de vertegenwoordiger van de kerk de gelegenheid kort een lijn te benoemen van hoe hij/zij in het dilemma staat. Vervolgens worden enkele politici op hun visie bevraagd. En een gesprek waarbij ook de zaal wordt betrokken sluit het onderdeel af.

Mocht u gebruik willen maken van deze uitnodiging, dan ontvangen we graag spoedig bericht van u, dat kan via rvk@raadvankerken.nl. In de pauze is er gelegenheid om kennis te nemen van een boekenaanbod. Uitgeverij Ark Media is aanwezig met een tweetal uitgaven die specifiek op zingeving en populisme betrekking hebben. Men heeft toestemming gevraagd die aan te bieden.

De gezichten:

Ockje Tellegen VVD 

Ahmed Marcouch PvdA 

Ronald van Raak SP 

Chris van Dam CDA 

Zihni Ozdil Groen Links 

Joël Voordewind ChristenUnie 

Bert Jan Ruissen SGP 

Robert Valentine Libertarische Partij 

Sylvana Simons Artikel 1

George van Leeuwen Nieuwe Wegen

Pia Dijkstra D66

En om het plaatje compleet te maken geven we ook de gezichten weer van de andere mensen die meewerken aan het programma; het betreft dus mensen die niet op de nominatie staan voor een politieke partij om lid te worden van de Tweede Kamer, zij dienen als spiegel en als vragenstellers bij het verkiezingsdebat:

Karin van den Broeke

Hans van den Hende

Kees Nieuwerth

Fred van Iersel

Hillie van de Streek