Italiaanse interesse in debat

Het blijven wonderlijke ervaringen, dat je als uitbrenger van persberichten soms ervaart dat gerenommeerde Nederlandse media een bericht laten liggen en dat een Italiaans persbureau als ‘Servizio Informazione Religiosa’ het dan wel opneemt. Dat is natuurlijk mede te danken aan de Engelse versie die is uitgebracht en die ook op de website van de Raad van Kerken te vinden is. Per jaar zijn er duizenden buitenlandse gasten die het Engelse of Duitse deel van de website weten te vinden.

Voor geïnteresseerde lezers nemen we hieronder de Italiaanse versie op van het bericht dat de Raad naar buiten bracht over de verkiezingen. Eerst maar een Nederlandse vertaling, dan de oorspronkelijke Italiaanse versie. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in de discussie: U kunt deelnemen aan een debat over de langetermijndoelen van politieke partijen, de doelen voorbij de waan van de dag, op dinsdag 14 februari, ’s avonds vanaf 19.30 uur in Dudok in Den Haag. Vanuit de kerken doet ds. Karin van den Broeke mee aan het debat, en mgr. Hans van den Hende en ir. Kees Nieuwerth. Liefst negen politieke partijen zijn aanwezig met een kandidaatlid voor de Tweede Kamer. Onder hen de PvdA met Ahmed Marcouch en Sylvana Simons van Artikel 1.

Dan nu de Nederlandse vertaling (we houden de wat houterige vertaling aan van google):

BELEID

Nederland: Raad van Kerken, bericht voor de verkiezingen. “In het spel van de waarden van onze samenleving”

“We hopen dat een voorlichtingscampagne en verduidelijking om ervoor te weloverwogen keuzes zou een schande zijn als de overhand vorm boven inhoud, die zou optreden als het gebrek aan respect voor de tegenstander en een groeiende grofheid van de” taal alle aandacht zou trekken : je lezen in een bericht dat de Raad van Kerken in Nederland en gepubliceerd in volle gang de verkiezingscampagne. Kerken oproep voor “een toon die geschikt zijn voor een goed onderbouwd debat”, en nodigde de 13 miljoen kiezers die op 15 maart zal het Parlement te vernieuwen “om kritisch te luisteren naar politici, ervan bewust dat sommige beloftes kan gewoon niet worden gerealiseerd en zijn niet geloofwaardig.” Kerken weten “het ongemak van een groeiende groep landgenoten”, die ongehoord politiek voelt en wil “blijven solidariteit en contacten met mensen zoeken, het versterken van hun stemmen en het opruimen met deze onderstroom”. Gehoopt wordt een nieuw parlement “werkelijk vertegenwoordiger van het volk”, die niet draaien “rond de korte termijn belangen van de groepen.” Op het spel zijn “de waarden die ten grondslag liggen aan onze samenleving als geheel”: de vrijheden, met inbegrip van “de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, respect voor de privacy en veiligheid, maar ook solidariteit, gastvrijheid en garantie van goede zorg. ” Dat geldt voor Nederland, maar ook voor Europa en de hele wereld “dat Nederland zijn onderdeel van.”

POLITICA

Paesi Bassi: Consiglio delle Chiese, messaggio per le elezioni. “In gioco i valori della nostra società”

“Auspichiamo una campagna elettorale informativa e chiarificatrice, per poter compiere scelte ben ponderate: sarebbe un peccato se la forma prevalesse sul contenuto, cosa che avverrebbe se la mancanza di rispetto per l’oppositore e una crescente maleducazione del linguaggio” attirassero tutta l’attenzione: lo si legge in un messaggio che il Consiglio delle Chiese dei Paesi Bassi ha pubblicato mentre entra nel vivo la campagna elettorale. Le Chiese auspicano “un tono adatto a un dibattito ben argomentato”, e invitano i 13 milioni di elettori che il 15 marzo rinnoveranno il Parlamento “ad ascoltare criticamente i politici, consapevoli che alcune promesse semplicemente non potranno essere realizzate e non sono credibili”. Le Chiese conoscono “il disagio di un crescente gruppo di connazionali” che si sente inascoltato dalla politica e vogliono “continuare a cercare solidarietà e contatti con le persone, amplificando le loro voci e schierandosi con questa corrente sotterranea”. Si auspica un nuovo parlamento “veramente rappresentativo del popolo” che non ruoti “attorno agli interessi a breve termine dei gruppi”. In gioco sono “i valori su cui si fonda la nostra società nel suo complesso”: le libertà, tra cui “libertà di religione e di espressione, il rispetto per la privacy e la sicurezza, ma anche la solidarietà, l’ospitalità e la garanzia di una buona assistenza”. Ciò vale i Paesi Bassi, ma anche per l’Europa e il mondo intero “di cui i Paesi Bassi fanno parte”.