E-flits, december 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie. Medewerkers en leden van de Raad van Kerken wensen u gezegende feestdagen.

Kerkproeverij
De Engelse campagne ‘Back to Church’ gaat in Nederland lopen onder de noemer ‘Kerkproeverij’. De speciale laagdrempelige zondag (of zaterdag) wordt gehouden in het weekend van 10 september (tweede weekend september). Aan kerkgenootschappen is gevraagd om een coördinator te sturen die het weekend richting geeft in de eigen kerk. De eerste bijeenkomst van de coördinatoren is op 7 december.

Boekpresentatie
Op woensdagavond 7 december wordt in De Hooge Berkt het boek ‘Kerk van de de toekomst’ gepresenteerd. Ook vanuit de Raad van Kerken zijn bijdragen geleverd aan het thema. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en mgr. Gerard de Korte is een van de mensen die het woord voert en tevens het eerste exemplaar ontvangt. Opgave via bergeijk@hoogeberkt.nl.

Munsterman
Ongetwijfeld is Hendro Munsterman, de inleider bij de Oecumenelezing, een van de kerkelijk betrokken mensen die het meest actief is op internet. Wie al wat nader kennis wil maken met zijn analyses kan hem volgen onder @HendroM. Opgave voor de lezing en nieuwjaarsreceptie op 13 januari via rvk@raadvankerken.nl. Voor de folder: klik hier. Toegang € 10,00 (te voldoen bij de ingang van de kerk).

Europa
Herman van Rompuy is gesprekspartner op 23 januari 2017 bij de interreligieuze groep In Vrijheid Verbonden, waarin de Raad meedoet. Het gaat over de waarden en de samenhang in Europees verband. Lidkerken hebben een eigen uitnodiging gehad. Daarnaast is er beperkt plaats voor andere belangstellenden. Meer informatie via: klik hier.

Gouda
De EO zal een registratie verzorgen van de oecumenische viering van de Week van gebed voor de eenheid in Gouda op 15 januari bij de start van de week. Een week later zal de kerkdienst integraal op televisie te zien zijn op zondagochtend 22 januari, als de Week wordt afgesloten. Wie wil kan er bij zijn in Gouda. Ook is het nog mogelijk materiaal te bestellen bij het bureau van de Raad. Thema: Jouw hand, mijn glimlach.

Pelgrimage
Het blad Herademing heeft inmiddels vier edities gewijd aan de Pelgrimage. De Raad van Kerken heeft een bijdrage geleverd aan de laatste editie die in december uitkomt. Deze editie gaat over de Bestemming. Uitgever Kok biedt de vier uitgaven te samen aan voor een gereduceerd tarief. Bestellingen en informatie via www.everyoneweb.com/herademing.

Kerstvrede
Het moderamen heeft de kerken opgeroepen de christenen in Syrië en Irak een speciale plaats te geven in de voorbede. De plenaire Raad komt bijeen op 14 december en spreekt onder meer over de vraag wat Nederlandse kerken kunnen bijdragen aan vrede in de wereld. Teun Jan Tabak verzorgt, zoals inmiddels gebruikelijk, kort na de vergadering voor een verslag op de website van de Raad.

Church
Vanwege het belang van de vraag hoe de kerk er in een geseculariseerde omgeving uit moet zien, zal de Raad in december een integrale reactie van de kerken in Nederland sturen naar de Wereldraad als bijdrage aan het rapport The Church, waarin de Wereldraad probeert contouren zichtbaar te maken van een oecumenische ecclesiologie voor de toekomst.

Verkiezingen
Met het oog op de verkiezingen op 15 maart houdt de beraadgroep Samenlevingsvragen een verkiezingsdebat in Den Haag, waarvoor lijsttrekkers en kandidaatleden van de Tweede Kamer zijn uitgenodigd om zich te laten bevragen op hun onderliggende normen en waarden in het verkiezingsprogramma. Als u er bij wilt zijn in Dudok in Den Haag op 14 februari vanaf 19.30 uur kunt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl o.v.v. verkiezingsdebat.

Folder collecte
Kerken die voor de Raad van Kerken willen collecteren kunnen vanaf half januari een folder in veelvoud aanvragen met tekst en uitleg. De landelijke Raad heeft € 50.000 nodig om het tekort in de begroting op te vangen en vraagt alle kerken plaatselijk ergens in 2017 een (deur)collecte te houden en het geld te bestemmen voor de stichting Vrienden van de Raad. In juni is er zelfs een actieweekend. Wilt u uw plaatselijke kerk opporren om mee te doen?
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, nr. 11 (december ) van de e-flits.
Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecteopbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 559 839 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.