Een identiteitsbeschrijving

De samenwerking tussen de diverse Baptisten- gemeenten is in een nieuwe fase gekomen. Vrijdag spraken zowel ABC-gemeenten (vrije baptisten) en Uniegemeenten in Ede over een gezamenlijke identiteitsbeschrijving en vertegenwoordigers vierden samen het heilig Avondmaal.

Er zijn in Nederland zo’n tachtig Uniegemeenten en ongeveer 67 ABC-gemeenten (een afkorting van Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten). Een half jaar geleden spraken ze ook al over verdere samenwerking en tijdens de bijeenkomst in Ede lag er een identiteitsbeschrijving in zeven punten voor, waarin afgevaardigden vanuit de gemeenten zich breed herkenden.

Henk Bakker, één van de vier auteurs van het document, vertelde dat de eenheid tussen de twee kerken steeds meer zichtbaar wordt. Het document is als een lens met een harde kern, waarin de gemeenten zich herkennen en aan de randen is de tekst meer poreus. Dat garandeert ruimte voor de erg op zelfstandigheid ingestelde gemeenten van de baptisten. De tekst zet in op de christologie. ‘Wij verlangen ernaar om in ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsleven christocentrisch te zijn’.

Een tweede thema is de gemeenschapszin. ‘Onze gemeenten strekken zich naar gemeenschapszin uit. Dat impliceert een akkoord op hart niveau over geloofstrouw, verbondenheid en de geloofsdoop, die een ‘covenanting community’ tot stand brengt, een verbond van mensen met God en met elkaar’. Andere thema’s die aan de orde komen zijn onder meer Bijbelverwachting, discipelschap, geestvervuldzijn, zendingsgerichtheid en vrijheid / verantwoordelijkheid. Aan het einde zeggen de samenstellers: ‘Wij onderstrepen dat deze karakterschets een vurig verlangen is dat baptistengemeenten en CAMA-gemeenten samen delen en dat ons ook verbindt met meerdere kerken en christenen’.

Tijdens de vergadering van Uniebaptisten vroegen enkele afgevaardigden door naar de status van de tekst. Voorzitter Joeke van der Mei sprak van een instaptekst. Hij vertelde dat er naast de identiteitsbeschrijving verschillende andere werkgroepen zijn waarin de uitbouw van de samenwerking wordt besproken. Het gaat over de plaats van het seminarium, waarbij ABC-gemeenten onderzoeken of zo’n seminarium (nu eigendom van de Uniebaptisten) ook bij hen zou passen; over de regiocoördinatoren (waar juist ABC-gemeenten nogal wat ervaring mee hebben opgebouwd), de internationale contacten en de landelijke organisatie.

In de middag waren zowel de afgevaardigden van de Uniebaptisten als de ABC-gemeenten aanwezig. Evert-Jan Ouweneel, cultuurtheoloog en onder meer voorganger in een onafhankelijke groep in Soest, ging in op ‘de profetie in een perfecte storm’. Hij beschreef de huidige samenleving met de metafoor van een storm. De dreigingen zijn dermate groot, dat er voor het eerst in de geschiedenis gevraagd wordt om een gezamenlijke reactie van mensen wereldwijd om de grote problemen te hanteren. Dat geldt allerlei zaken, zoals de klimaatcrisis, de vrijhandel, het terrorisme, de nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie. Daarbij komt dat het niet langer zo is, dat het westen een greep heeft op de ontwikkelingen. De krachten zijn veel diffuser verdeeld. En in westerse landen is nog amper sprake van grote verhalen, of ze nu christelijk of communistisch zijn onderbouwd. Daarvoor in de plaats is er een evangelie van zelfredzaamheid gekomen, waardoor je als (hulpbehoevende) mensen uiteindelijk toch met lege handen staat.

Ouweneel stelde dat de kerken daarin een priesterlijke en een profetische taak hebben. De priesterlijke taak is het bepleiten van de zaak van de wereld bij God. De profetische taak is het bepleiten van Gods zaak bij de mensen. Hij riep zijn gehoor op om zeven basishoudingen in acht te nemen: kalm te blijven, bewogen te zijn over mensen, hoopvol te zijn, visionair te wezen, vol te houden, in te zetten op de vereniging en vreugdevol te leven.

Foto’s:
1. De twee voorzitters van de kerkelijke koepels, respectievelijk Joeke van der Meij van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (links) en Richard Santinge van de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten
2. Een zaalimpressie
3. Henk Bakker
4. Evert-Jan Ouweneel

De tekst van de identiteitsbeschrijving wordt voorafgegaan door een Credo en gebed. Die tekst luidt als volgt:

O God, met heel ons hart verlangen wij ernaar 
om een beweging te zijn van gemeenten, 
waarin Christus zichtbaar is, 
die in Nederland en aan de volken uw liefde bekend maakt.
Door uw genade en tot uw eer willen wij
vernieuwd worden en kracht ontvangen door uw Heilige Geest;
strategisch gebruikt worden voor uw koninkrijk;
vervuld zijn met passie voor uw doel met Nederland
en met de hele wereld.