Raad bezorgd over armoede

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. De plenaire zitting van de Raad van Kerken boog zich 12 oktober over recente armoedecijfers in Nederland en over de Reformatie die de monnik Maarten Luther 500 jaar geleden in gang zette.

Voordat de Raad zich aan de discussies zette werd eerst de Nieuw-Apostolische Kerk welkom geheten als nieuwste lidkerk van de Raad. Bestuurslid Peter Klene, sprak de hoop dat zijn kerk met in ons land zo’n 10.000 leden gestalte kan geven aan het lidmaatschap. Met een groep voorgangers had hij elk geval een taartje gegeten bij gelegenheid van dit feit.
Daarna was het direct zware kost voor de Raad. Door bezuinigingen moesten de kerken afscheid nemen van de professionele werkgroep De Arme Kant van Nederland, het belangrijke werk wordt nu voortgezet door vrijwilligers actief in het Knooppunt Kerken en Armoede. Die zijn doorgegaan met het werk wat er ligt en komen op 28 oktober weer met een rapport dat zijn licht laat schijnen over de armoede in ons land.

De boodschap uit Den Haag mag dan klinken dat het weer goed gaat met Nederland, de nieuwe armoedebarometer wijst aan dat het anders is. Hub Crijns, die leiding geeft aan het interkerkelijk knooppunt Kerken en Armoede, kon het niet mooier maken. Refererend aan de al bekende gegevens van eerdere rapporten (de nieuwe gegevens liggen onder embargo tot 28 oktober) gaf hij aan hoeveel mensen onder de armoedegrens moeten leven. De Raadsleden hoorden het in stilte aan. 

Hub Crijns: De politiek zegt wat mooi dat jullie als kerken zoveel doen. We helpen ook, maar we moeten ook een rode kaart uitdelen aan de politiek, die door bezuinigingen dit probleem laat ontstaan. Voorzitter Gudde vatte de gemengde gevoelens van de Raad bij deze onthutsende cijfers samen: Het is erg dat er in ons land zoveel armoede is, maar er is ook een twijfelachtig gevoel van trots dat we als kerken zoveel doen om de problemen te verzachten en te verhelpen.

Dr Margriet Gosker informeerde de Raad over de stand van zaken rond het jubileum van de Reformatie waartoe Maarten Luther in oktober 1517 de aanzet gaf met zijn 95 stellingen. Gosker leidt voor de PKN het project ‘500 jaar protestantisme’, dat op 31 oktober dit jaar begint in Amsterdam, daarna in 12 maanden met 12 thema’s de 12 provincies aandoet. Op dé dag, 31 oktober 2017, eindigt het Reformatiejaar met een oecumenische slotviering in de Domkerk in Utrecht. Het is Margriet Gosker de afgelopen tijd opgevallen dat als het gaat over de Reformatie er grote onwetendheid bestaat. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij lokale kerken en Raden van kerken. Voor haar en de projectgroep is duidelijk dat de Reformatie een zaak van alle kerken is die niet anders dan oecumenisch gevierd kan worden. Daar waren niet alle Raadsleden het mee eens. Laten we de Reformatie die toch ook veel pijn heeft veroorzaakt herdenken. Vieren is een hele grote stap waarbij je veel moet uitleggen, zo klonk het in de Raad. Margriet Gosker verduidelijkte dat wat haar betreft met 500 jaar Reformatie niet een feestje van 500 jaar protestantisme wordt gevierd, maar wel de dankbaarheid dat we als kerken niet meer tegenover elkaar staan. Karin van den Broeke, de voorzitter van de synode van de PKN, bepleit dat 500 jaar Reformatie zoveel mogelijk oecumenisch wordt aangepakt. RKK gedelegeerde Geert van Dartel somde een aantal activiteiten op waarmee de Rooms-Katholieke Kerk aandacht schenkt aan 500 jaar Reformatie uitlopend op een gezamenlijke gebedsdienst op 5 november 2017 in de Utrechtse kathedraal.

Een druk 2017 ligt voor de Raad en de lidkerken in het verschiet. De Raad heeft voor de jaren 2017-2021 ook een nieuwe beleidsplan aanvaard waarin de missie, de visie en de ambitie staan beschreven. De kerken realiseren zich terdege dat zij in een nieuwe fase zijn gekomen: ‘De ontkerkelijking verandert onze inspanningen.’ Blijft staan dat de kerken verbonden in de Raad, aanwezig willen zijn in het publieke domein, waarbij in aansluiting op de assemblee van de Wereldraad van Kerken gekozen is om aan de hand van het thema ‘Pelgrimage’ op weg te gaan.

Penningmeester Visscher van de Raad riep tot slot de vertegenwoordigers van de kerken op ook de financiën niet te vergeten. Om het werk te kunnen doen staat op de begroting de inbreng van de collecten die door de kerken plaatselijk worden gehouden en er is ook nog € 30.000 ingeboekt dat uit sponsering moet komen. Vergeet de zoektocht naar sponsors niet, aldus de penningmeester.

Foto’s:
1. Margriet Gosker op de voorgrond
2. Tweede van links -naast Samuël Dogan- de nieuwe voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen Fred van Iersel en rechts nog net zichtbaar de nieuwe afgevaardigde van de Nieuw-Apostolische Kerk Peter Klene
3. Hub Crijns op de voorgrond

Teun-Jan Tabak