Gezamenlijke actie 2017

‘Geef de kerk een kans’. Dat is één van de one-liners die mogelijk gebruikt gaat worden door de kerken bij de speciale zondag (of zaterdag) waarop mensen in 2017 zullen worden uitgenodigd om de kerk na lange tijd weer eens te bezoeken.

Het is misschien niet de meest schokkende besluiten die de Raad van Kerken in de achterliggende jaren heeft genomen. Het was woensdag 13 april wel een memorabele keus, want het impliceert dat de kerken samen optrekken om ontkerkelijking tegen te gaan en tot nu toe zie je dat er diverse goede ideeën zijn, die vervolgens alleen voor eigen parochie worden ingezet. Dat de kerken nu gezamenlijk optrekken is winst.

In de plenaire vergadering, die in Utrecht plaatsvond, was eigenlijk iedereen het er wel over eens. Het is zinvol als kerken mensen aan te spreken die nog wel enig gevoel hebben bij de kerk, maar al een lange traditie hebben opgebouwd van niet meer die kerk bezoeken. De kerken in Engeland hebben dan ook een inspirerend voorbeeld gegeven. Zij organiseren al enige jaren the ‘back-to-church-Sunday’. Mensen als Michael Harvey hebben een gedetailleerd programma gemaakt, wat er op gebaseerd is, dat gewone gemeenteleden mensen uit hun omgeving meenemen naar een laagdrempelige dienst. De Raad van Kerken coördineert in dit geval het evenement en de kerken zelf zorgen voor engagement bij de leden en voor een laagdrempelige invulling van de eredienst, zodat er geen onnodige drempels bestaan.

Het lastigst was het nog om gezamenlijk een datum te vinden waarop de actie kan worden doorgezet. Vanuit het moderamen was 25 juni voorgesteld, de zondag die valt in het weekend van de kerkennacht. Ter vergadering waren er ook enkele raadsleden die de tweede of derde zondag in oktober suggereerden. Uiteindelijk heeft de Raad de te vormen commissie mandaat gegeven om een finale keus te maken.

Discussie was er ook over het karakter van de actie. De doelgroep wordt gevormd door mensen die enige affiniteit met de kerk hebben. Maar woorden als ‘terug naar de kerk’ of ‘een nieuwe kans’ moeten worden gemeden, aldus de vergadering. De afgevaardigde van de Zevendedags-Adventisten pleitte er voor zich niet helemaal op de zondag vast te pinnen. Zoals bekend onderhoudt zijn kerk op de zaterdag de rustdag en met enige ruimte in de campagne, zo schatte hij in, zou zijn kerk ook van harte kunnen participeren.

Beleidsplan

De Raad sprak verder over een concept-beleidsplan voor de periode 2017-2021. Er was consensus op de insteek vanuit de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Enkele raadsleden benadrukten het belang van een opmerkzame betrokkenheid bij de samenleving. Eén raadslid vroeg om expliciete vermelding van inzet voor ‘godsdienstvrijheid’; een thema wat niet alleen Nederland aangaat, maar via de interreligieuze dialoog zeker wereldwijde ankers kent. Ook het belang van de plaatselijke raden werd naar voren gebracht. Het is de bedoeling om een bijgesteld plan ter advisering naar de lidkerken te sturen en naar de beraadgroepen. Samen met een financiële meerjarenbegroting komt het geheel dan opnieuw ter vaststelling in de Raad, dat zal na de zomer zijn.

Diverse activiteiten

Tijdens een ronde langs de diverse kerken kwamen er allerlei details naar voren, zoals ze spelen binnen afzonderlijke kerken. De Anglicaanse Kerk vertelde dat de vacature in Amsterdam zal worden ingevuld door Alan Strange. De twee aartsbisschoppen in Engeland hebben een week van gebed afgekondigd waarin men vraagt vijf personen dagelijks in het gebed te noemen in het kader van evangelisatie. In de Rooms-Katholieke Kerk zal er op 24 april door het hele land gecollecteerd worden voor de 1,6 miljoen ontheemden in Oekraïne. De paus heeft daartoe opgeroepen. Dezelfde paus zal op 16 april met de patriarch van Constantinopel samen het eiland Lesbos bezoeken. Naar verwachting zal er veel belangstelling zijn van de media.

De Basisbeweging deelde mee, dat men van naam is veranderd. De beweging heet voortaan 2of3bijEEN (website: www.2of3bijeen.nl) De Oud-Katholieke Kerk, bij monde van Joris Vercammen, vertelde dat er afgelopen zondag een al eerder overgenomen kerk van de Lutherse Kerk in Middelburg door hem is ingewijd. Daardoor kan de eredienst gaande worden gehouden.

Diverse kerken vertelden dat er synoden voor de deur staan: De Protestantse Kerk in Nederland komt in april bijeen, de Evangelische Broedergemeente heeft twee synodes rond de zomer, de Zevendedags-Adventisten komen op 5 juni bijeen en de Quakers wacht eveneens een landelijke bijeenkomst.Er werden ook diverse bladen uitgedeeld. De Advent heeft een special over vluchtelingen, Ons Orgaan (van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten) een special over de pelgrimage en Kerk en Vrede kwam via 2of3bijEEN met een nieuwe Vredesspiraal. 

Foto’s:
1. Wessel Verdonk, afgevaardigde vanuit de Vrije Evangelische Gemeenten en lid van het Overleg van Joden, Christenen en Moslims, bladert in één van de bladen die ter vergadering werden uitgereikt.
2. Jeannette Galjaard, afgevaardigde vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, verzorgde tijdens de Raadsvergadering de officiële opening.