Syrië: Eensgezind manifest

Christenen over de hele wereld weten elkaar steeds beter te vinden. Dat bleek in Tirana (Albanië). Vertegenwoordigers van kerken en koepels kwamen bij elkaar om de vervolging van christenen aan de orde te stellen. Ze hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht.

Deze tekst dient als basis voor de campagne in Nederland voor blijvende aanwezigheid van christenen (en andere minderheden) in Syrië, Irak en de omliggende landen.

‘We zijn bij elkaar gekomen, omdat discriminatie, vervolging en martelaarschap van christenen en van mensen van andere geloofsovertuigingen in de huidige wereld toeneemt’, schrijven de 145 deelnemers aan de bijeenkomst in Tirana. ‘De 21ste eeuw is vol van schokkende verhalen van trouwe mensen die hun toewijding aan Christus moeten betalen met lijden, marteling en terechtstelling.’

Christenen hebben de eeuwen door te maken gehad met intolerantie. Op de een of andere manier staat het evangelie haaks op de instelling van ‘de wereld’. Maar de tegenstelling mag niet tot geweld leiden. ‘Vanaf het begin ervaren christenen de hoop en de realiteit van de opstanding door de weg van het kruis te volgen. We volgen Christus samen als we ‘hongeren en dorsten naar gerechtigheid’ voor allen’ (Matteüs 5:6). Aldus het manifest. Het martelaarschap is net als het evangelie daarmee een getuigenis aan de wereld van wat het evangelie voor mensen betekent.

De verzamelde kerken in Tirana onderstreepten de onderlinge solidariteit. Ze erkenden dat ze zich ook zelf schuldig hebben gemaakt aan intolerantie tegenover andersdenkenden. ‘We vragen vergeving aan elkaar en bidden voor nieuwe wegen om Christus samen te volgen.’ De kerkelijke leiders zeggen toe meer te willen luisteren naar de ervaringen van christenen, kerken en allen die vervolgd worden. Ze vragen ‘alle vervolgers die discrimineren (…) hun misbruik te beëindigen, en het recht te bevestigen op leven en waardigheid van ieder mens’. Richting de regeringen dringen de kerkleiders aan op respect voor de vrijheid van godsdienst en geloof ‘als een fundamenteel mensenrecht’. ‘We vragen regeringen zich in te zetten voor vrede en verzoening, te zoeken naar oplossingen voor voortwoekerende conflicten, en de wapenleveranties te beëindigen, speciaal aan hen die de mensenrechten schenden’.

De 145 deelnemers aan de bijeenkomst in Tirana vertegenwoordigden organisaties als de Wereldraad van Kerken, de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid, de Pentecostale Wereldgemeenschap van Pinkstergelovigen, de Evangelische Wereldalliantie en het Wereldwijde Christelijke Forum. Een unieke coalitie! Ze hadden voor Albanië gekozen als land om elkaar te ontmoeten, omdat Albanië een land is, dat vanaf 1967 zichzelf profileerde als ‘atheïstisch land’ en nu probeert de godsdienstvrijheid recht te doen.