Coalitie Syrië en Irak

Kerken, christelijke en algemene organisaties in Nederland slaan de handen ineen in een unieke coalitie, die campagne voert onder het motto: ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. Zij reageren daarmee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden worden vervolgd en uitgemoord. Mensen die het vege lijf willen redden slaan op de vlucht. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen wordt uitgewist.

Geert van Dartel (directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene), Wimco Ester (coördinator advocacy van Open Doors) en Klaas van der Kamp (algemeen secretaris van de Raad van Kerken) gaven dinsdag 2 februari een toelichting op de campagne die loopt van 1 februari tot 1 juni 2016. Doel van de campagne is om kerken, bevolking en politiek te stimuleren in te zien dat de blijvende christelijke presentie in Irak, Syrië en de omringende landen belangrijk is zowel nu als in de toekomst. ‘De kwaliteit van een beschaving hangt in belangrijke mate af van de ruimte die je biedt aan minderheden’, aldus één van de woordvoerders.

In deze campagne proberen tientallen kerken en organisaties de nood en de hoop van de kerk in Syrië en Irak onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De actie is geslaagd als er in de kerken, bij de bevolking en bij de politiek meer betrokkenheid ontstaat bij de situatie van christenen en andere kwetsbare minderheden in Irak en Syrië; en als omgekeerd de mensen in die landen meer besef krijgen van de betrokkenheid vanuit de Nederlandse samenleving bij hun inzet en leven. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in concrete bemoedigings- en gebedsacties.

Tijdens een persconferentie schilderde Wimco Ester de dramatische situatie waarin veel christenen in de regio verkeren. Ze hebben geen water, geen electriciteit, er zijn geen medicijnen, er is geen medische zorg. Ze zijn doelwit van sluipschutters, hun leven wordt geschonden, er is misbruik, zelfs kinderen zijn niet veilig. Geert van Dartel legde uit dat de kracht van de campagne zit in de samenwerking van kerken en christelijke organisaties. De kerk in Syrië heeft heel oude wortels en gaat terug op de tijd van de apostelen. De afgelopen vijftien jaar is de situatie dramatisch verslechterd. Er is een teruggang van het aantal christenen in Irak van 5 procent (1,5 miljoen christenen) naar 1 procent van de bevolking. In Syrië zijn de christenen op de vlucht geslagen, velen durven geen gebruik te maken van de vluchtelingenkampen en zoeken veiligheid bij familie of bekenden.

De journalisten kwamen met verschillende vragen. Of het de bedoeling was dat de betrokkenheid van de kerken en christenen in Nederland wordt teruggekoppeld naar de christenen in Syrië en Irak, wilde iemand weten. En of de aandacht niet een omgekeerde reactie zou geven van mensen die juist minder aandacht voor de vervolgde geloofsgenoten zouden hebben, omdat ze moe worden van de berichtgeving. De woordvoerders spraken uit dat ze er op rekenen dat meer kennis meer besef en compassie geeft voor wat er feitelijk gebeurt. ‘Het kan niet zo zijn dat het christendom helemaal verdwijnt en dat mensen achteraf zeggen dat ze niet geïnformeerd geweest zijn over wat er allemaal gebeurde’.

Tijdens de persconferentie kwam ook de Marrakesh-verklaring aan de orde, een hoopvol teken, noemden enkelen het, dat er een verklaring ligt van honderden moslimgeleerden die opkomen voor de rechten van minderheden in moslimlanden. Daarmee neem je de indruk weg, dat moslims massaal minderheden verdrukken; een mening die overigens toch al niet gemeengoed zou mogen zijn, gelet op het feit dat vele moslims zelf slachtoffer zijn van het geweld in Syrië en Irak.

De campagne wordt gevoerd met het logo van een afgeschoten kruis, waarbij de afgeschoten arm van het kruis is vervangen door het woord ‘hoop’. De campagne is geïnitieerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland en wordt gedragen door de volgende deelnemers: Open Doors, Bisschoppelijke Vastenactie, KerkinActie, Katholieke Vereniging voor Oecumene, SKIN, Instituut voor Oosters Christendom en Konferentie van Nederlandse Religieuzen; de volgende kerken hebben aangekondigd in eigen kring bijzondere aandacht aan de thematiek te zullen geven: de Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Orthodoxe Kerk in Nederland, Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Vrijzinnigen Nederland.

Meer informatie op www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl en de websites van de deelnemers.

Foto’s: journalisten tijdens de ontmoeting met de pers; het logo