Blijvend thuis in Syrië

De Raad van Kerken heeft unaniem besloten dat er een campagne moet worden gevoerd om christenen en andere minderheden in Syrië, Irak en de omliggende landen te steunen. In een plenaire vergadering deze week kwam het tot een ‘hoofdelijke stemming’. De voorzitter vroeg alle afgevaardigden om een persoonlijke ‘ja’ of ‘nee’. Dat was niet, omdat de thematiek omstreden ligt in de raad, integendeel. Het was om te onderstrepen dat de kerken allemaal zich actief moeten willen inzetten om de actie tot een goed resultaat te leiden.

Het gaat om een publieksactie, waarvan het doel bestaat uit het vergroten van de bekendheid van de situatie waaronder de christenen in het Midden-Oosten te lijden hebben. Het gaat in dit geval met name om het oorlogsgebied rondom Syrië. Hoewel de inzet niet uitsluitend de christenen betreft, is het doel van de actie toch wel, dat de aanwezigheid van christenen en andere minderheden krachtige steun behoeft vanuit de media en de politiek. Doel is uiteindelijk het onderstrepen van het belang dat de kerken en andere minderheden blijvend een plek moeten kunnen houden in Syrië, Irak en omliggende landen. 

Achter de schermen hebben organisaties als de Raad van Kerken en Missie Nederland de voorbereidingen verder ter hand genomen. Het is de bedoeling dat de campagne wordt gehouden in de periode van 1 februari tot 1 juni. Op dit moment wordt geprobeerd meer organisaties bij het initiatief te betrekken.

PKN-Nota

De plenaire Raad sprak verder uitvoerig over het rapport ‘Waar een Woord is, is een weg’. Er was vanuit diverse kerken grote waardering voor het reorganisatiestuk van de Protestantse Kerk. Enkele kerken gaven zelfs aan, dat ze het rapport als bezinningsdocument in eigen kring willen gebruiken. Vooral het inspelen op de nieuwe situatie en het reageren op de ver gaande consequenties van de secularisatie oogsten instemming. Natuurlijk waren er ook vragen. Enkele afgevaardigden misten de internationale context in het rapport. Iemand wilde weten of men wel indringend overlegt met de opleidingen, omdat reorganisaties door de aankomende generatie van theologen verder moeten worden geïmplementeerd. Zijn zij daartoe in staat; hebben ze de goede tools?

Beleidsplan 

De Raad heeft een route uitgezet om in 2016 tot een nieuw beleidsplan te komen. Thema’s als de pelgrimage, (de beleving van) het ambt en een vervolg op ‘the Church’ (van de Wereldraad van Kerken) zouden een rol kunnen spelen. Daarbij wil men aansluiten op zowel de rapporten van de Wereldraad die in het kader van de pelgrimage zijn uitgebracht, als op Charta Oecumenica, wat als basis van de kerken in Europa een verankering heeft.

Foto’s:
1. Samuël Dogan, één van de Raadsleden, en natuurlijk zeer betrokken bij de aandacht die de Raad heeft voor Syrië
2. Impressie van de synode van de PKN, waarin de nota ‘Waar een Woord is, is een weg’ aan de orde kwam