Oecumenische inzet PKN

We leven in oecumenische tijden, dat blijkt so wie so al uit het feit dat een bisschop aan het woord komt in een synode van de protestantse kerk. Laten we samen ons blijven inzetten voor de sociale gerechtigheid, dat het op de agenda van de kerken blijft.

Dat zei de bisschop van Groningen – Leeuwarden op een protestantse synode in Lunteren. Mgr. Gerard de Korte heeft de synode van de Protestantse Kerk in Nederland toegesproken met een videoboodschap waarin hij de betekenis van de encycliek Laudato Si’ toelichtte. Hij ging in op vragen als: Wat is de betekenis van een encycliek? Wat is de kern van de voorliggende encycliek? En ook: Wat zou u de leden van de generale synode willen meegeven? Op de laatste vraag reageerde Gerard de Korte in bovenstaande zin.

Het was toch al een oecumenisch getoonzet geheel. De scriba van de PKN Arjan Plaisier kondigde de encycliek aan als ‘We hebben een groene paus in ons middelen. Ik zeg dat toch maar: we’. En ook de nationale Raad van Kerken in Nederland kreeg de gelegenheid om de klimaatverklaring die de kerken hebben vastgesteld toe te lichten in de plenaire vergadering. Zowel de scriba als de voorzitter van de PKN gaven een inhoudelijke bijdrage aan het gesprek om het belang van het klimaatvraagstuk nog eens te onderstrepen. En Evert-Jan Hazeleger van Kerkinactie kreeg de gelegenheid om het programma van de uitvoerende organisatie toe te lichten op het punt van de groene kerk en het fair-trade-programma.

De synode besloot zich in een digitale brief tot de eigen lidkerken te richten. In het schrijven wordt aangesloten bij de verklaring van de Raad van Kerken en wordt concreet opgeroepen ook als plaatselijke kerk zelf werk te maken van de vergroening. ‘Je kan dat in kleine stapjes doen’, legde een synodelid uit. ‘Het is belangrijk om te werken aan een klimaatbestendiger maken van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering’, werd in de brief benadrukt. Hazeleger noemde vier concrete punten waarop gemeenten in de praktijk al bezig zijn: 1. Fairtrade; 2. Besparing van energie; 3. Verduurzaming van gebouwen en tuinen; 4. Aandacht voor duurzaamheid in vieringen en preken.

Eerder in de vergadering kwam het studentenpastoraat aan de orde. In totaal werken er zo’n 19 pastores in diverse opleidingssteden als geestelijk verzorger onder de studenten.

Op de donderdag had de synode gesproken over het rapport ‘Waar een Woord is, is een weg’. Het rapport werd aangenomen en is de basis voor een ingrijpende herziening van de kerkstructuur van de protestanten. Er komt een figuur die door verschillende mensen wel met de bisschop wordt vergeleken. ‘Met een bisschop doen we oecumenisch helemaal mee’, zei dan ook ds. Marien Pettinga, predikant uit Monnickendam. Of de persoon precies die naam krijgt zal blijken. De bevoegdheden zijn protestants gekleurd en veronderstellen een zich verantwoorden naar een regionale ambtelijke vergadering. Het is de bedoeling dat de Raad van Kerken in december vanuit oecumenische hoek ook over het rapport spreekt.

Foto’s: Impressies van de synode