Gebed voor seculieren

Er is eigenlijk nog weinig materiaal beschikbaar om kinderen die helemaal geen idee hebben van wat bidden is bij de hand te nemen en gevoel te geven bij wat de essentie van het gebed is. Die conclusie laat zich trekken, nadat diverse uitgevers en koepels van het godsdienstonderwijs waren uitgenodigd door de Raad van Kerken en Missie Nederland om te spreken over mogelijkheden het gebed toegankelijk te maken voor kinderen in het basisonderwijs.

De Raad van Kerken en Missie Nederland werken aan een meerjarig project om de week van gebed uit te bouwen richting het (basis)onderwijs. Op dit moment zijn er zo’n 200.000 mensen die in een parochie of gemeente meedoen met de week van gebed, de derde week van januari. Een deel van de mensen bezoekt ook activiteiten door de week, een bijbelkring of een gesprekskring, waarin het gebed centraal staat. De twee koepelorganisaties proberen de kring nu nog wijder te maken en ook het onderwijs bij het initiatief te betrekken.

Eerder dit jaar was er daarvoor een bijeenkomst met diverse onderwijskoepels. Daarin kwam naar voren dat het nuttig zou zijn al bestaand materiaal te inventariseren. Daarvoor zijn diverse uitgevers inmiddels bij elkaar geweest. Er bleek veel materiaal te zijn waar je mee aan de slag kan gaan, al blijkt veel van het materiaal een zekere basis te veronderstellen van welwillendheid en vertrouwdheid naar de protestants-christelijke en de rooms-katholieke traditie. Voor kinderen die echt van niets weten is er weinig voor handen.

Terugkerend refrein bij alle gesprekken is de noodzaak om het thema aan te kaarten in de docentenkamer. Nog te vaak komt het thema niet op het curriculum voor, omdat de docenten zelf er geen raad mee weten. Er is dan ook niet alleen behoefte aan materiaal voor onwetende leerlingen, maar ook behoefte aan informatie om de thematiek als docenten aan de orde te stellen.

Er zal een inventarisatie op de websites komen van uitgaven die diverse uitgevers in het fonds hebben op het gebied van ‘kinderen en gebed’. Daarnaast overwegen Raad van Kerken en Missie Nederland om enkele modules te maken die men in basisscholen kan inzetten om in een seculiere omgeving elementaire zaken te bespreken, zoals ‘vertrouwen’, ‘samen spreken is meer dan alleen bedenken’; aangevuld met modules als: ‘verschillende tradities van gebeden in kerken’ en ‘gebed in verschillende religies’. Een laatste module zou jaarlijks geactualiseerd kunnen worden aansluitend bij het thema van de Week van Gebed van dat jaar.

De diverse aanwezigen waren het er over eens, dat Nederland langzaam opschuift van een situatie waarin vanuit de ontzuiling het thema van gebed niet bespreekbaar was naar een situatie dat iedereen erkent dat zingeving belangrijk is en dat ook seculiere kinderen ervaringen moeten kunnen hanteren van woorden en gedachten die groter zijn dan henzelf. Die houding is een geschikte basis om het thema van gebed aan de orde te stellen. 

Zodra de uitgevers hun materiaal opsturen, wordt het hier toegevoegd. Hier volgt wat nu al gemeld is:

* Jan Minderhoud (redactie), ‘Handboek voor gebed’. Boekencentrum 2015. In het bijzonder hoofdstuk 11 ‘Kinderen leren bidden’.

* Jos van Remundt en Marleen Boon-Jansen, ‘Geestelijke stromingen geven’. Koninklijke Van Gorcum 2015. Een boek met diverse onderwerpen, waarop 4 lessen over het gebed. Mikt op seculiere omgeving.

* Annette Doggen en Marieke van Velzing, ‘LEEF!’ Methode voor de christelijke kinderopvang. IBB, 2011 (herziening 2015). Programma voor kinderen van 0-4 jaar aansluitend bij de leerlijn voor- en vroegschoolse educatie Gebed heeft een specifieke plek in elk thema, zowel voor de pedagogisch medewerkers in het team als voor de kinderen. Voor hen zijn herkenbare themagebeden (op rijm) opgenomen. in totaal 5 mappen (met elk 4 themaprogramma´s, elk voor 1 maand)

— meer wordt verwacht —-

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan het thema ‘bidden met seculiere kinderen’, hetzij in de vorm van een gebed dat je met seculiere kinderen kunt bidden, hetzij met een bijdrage van maximaal 700 woorden die we op de website mogen plaatsen of in een methode mogen verwerken, dan is dat mogelijk. Stuur uw bijdrage naar rvk@raadvankerken.nl o.v.v. ‘bidden met seculiere kinderen’.