Verbond van kerken

De Nationale Synode probeert de samenwerking van christenen in Nederland te bevorderen met een nieuw initiatief. De stuurgroep is van plan om in 2016 en in 2018/2019 nog twee keer een nationale synode te houden in Dordrecht. De laatste synode is afsluitend bedoeld, als herinnering aan de grote nationale synode van Dordrecht in 1618/1619.

Enkele leden van de stuurgroep hebben een brief van die strekking toegelicht in het moderamen van de Raad van Kerken op maandag 24 augustus. De brief is net voor de zomer verstuurd aan diverse kerken. De stuurgroep stelt in de brief voor om tot een soort verbond te komen van kerken. Concreet kan dat betekenen, dat kerken en geloofsgemeenschappen ruimte scheppen voor elkaars voorgangers en deelname aan elkaars avondmaalsvieringen. Ook kan het betekenen dat men deze ruimte bijvoorbeeld geeft met betrekking tot de erkenning van de doop die in een gemeente binnen een ander kerkgenootschap is bediend. De stuurgroep benadrukte in het gesprek dat de reikwijdte van een dergelijk verbond aan de kerken zelf is.

In het gesprek werd verder gerefereerd aan het verleden. In 2010 en 2013 zijn er eerste bijeenkomsten geweest van de nationale synode waarin gelovigen van diverse kerken het onderlinge geloofsgesprek hebben opgepakt. Men wil nu graag de lijnen doortrekken en ook een stip op de horizon aanreiken, waartoe dergelijke geloofsgesprekken op termijn kunnen leiden. Tijdens de synode in 2016 komen de kerken officieel bij elkaar in een besloten bijeenkomst. De stuurgroep vraagt de kerken daartoe vertegenwoordigers aan te wijzen. Tevens wil men de visie peilen op de plannen zoals ze tot nu toe in de steigers staan.

Het gesprek met het moderamen diende vooral ter verheldering. Men sprak onder meer over het belang van een gezamenlijk geluid van de kerken richting de seculiere samenleving en over de afbakening van de diverse oecumenische initiatieven. Vanuit de stuurgroep werd benadrukt dat men vriend van de bruidegom wil zijn, daarmee duidelijk makend dat het gaat om een geloofsgesprek dat van onderaf wordt opgestart in het verlangen het ene lichaam van de Heere te dienen. De Raad van Kerken heeft als bestaande fellowship van kerken een eigen, vaak ook bredere, verantwoordelijkheid. 

Foto: Op de foto de afvaardiging van de stuurgroep (v.l.n.r.): dr. Sjaak van ’t Kruis, ds. Gerrit de Fijter, mgr. Hans van den Hende (geen lid van de stuurgroep, maar van het moderamen van de Raad) en ds. Willem van ’t Spijker.