Knooppunt Kerken en Armoede

De Raad van Kerken werkt met diverse partners samen in een platform ‘Knooppunt Kerken en Armoede’. Het Knooppunt Kerken en Armoede verbindt en versterkt de landelijke en lokale oecumenische inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland en maakt deze zichtbaar. Het platform houdt zich niet bezig met directe armoedebestrijding; dat uitvoerende werk ligt veel meer op het terrein van plaatselijke diaconieën, voedselbanken en natuurlijk de overheid. In het knooppunt komen de eigen spankracht overstijgende zaken aan de orde.

De kerken hebben een lange diaconale traditie van ondersteuning aan mensen in armoede en van opkomen voor hun rechten. Het Evangelie is hierbij een gezamenlijke bron van inspiratie. Het evangelie motiveert het streven naar een solidaire en rechtvaardige samenleving waarin ieder mens meetelt.

Het armoedenetwerk is van cruciaal belang in een tijd dat de economie onder druk staat, internationale verhoudingen veranderen en het aantal bezoekers van de voedselbank in zogenaamd rijke landen exponentieel groeit.

Het platform voorziet in een behoefte, zeker nadat in 2014 DISK en de Arme Kant van Nederland hebben hun werkzaamheden hebben beëindigd.

Het Knooppunt Kerken en Armoede:
– ondersteunt de krachtenbundeling van kennis, expertise en inzet van landelijk en lokaal betrokken kerken en diaconale organisaties op het gebied van armoedebestrijding
– brengt de lokale en landelijke diaconale inzet tegen armoede in kaart en bouwt een netwerk op waarin inspirerende praktijken gedeeld worden.
– ondersteunt op het vergroten van de kwaliteit en relevantie van deze diaconale inzet,
– stimuleert innovatie en kennisdeling.
– verbindt kerken en diaconale organisaties zodat gezamenlijk, in bredere (gelegenheid)allianties, armoede tegen wordt gegaan in onze samenleving.

Het platform werkt aan de volgende doelen:
1) Het in kaart brengen en zichtbaar maken van de landelijke en diaconale inzet van kerken en diaconale organisaties op terrein van bestrijding van armoede en fungeren als aanspreekpunt.
2) Het versterken en verbinden van deze inzet door het opbouwen van een inspirerend netwerk en stimuleren van kennisdeling via digitale media en het organiseren van bijeenkomsten.
3) Het faciliteren van de activiteiten van kerken en diaconale organisaties die gericht zijn op het ontwikkelen van handreikingen voor de lokale praxis, het bundelen van krachten om innovatie en belangenbehartiging mogelijk te maken en het doen van onderzoek.
4) Het monitoren en delen van ontwikkelingen op terrein van de sociale zekerheid en deze op zodanige wijze vertalen dat ze bruikbaar is bij de lokale diaconale inzet.

Enkele kerken, Kerk in Actie en enkele andere sponsoren hebben aangegeven bereid te zijn het afstemmingswerk ook financieel te willen helpen dragen. Als partners gelden op dit moment onder meer: de diaconale steunpunten van de drie Gereformeerde kerken (NGK, CGK, GKV), de Evangelische Alliantie / EZA, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, Kerk in Actie / Protestantse Kerk in Nederland en Leger des Heils.

Partners die willen meedoen in de projectalliantie kunnen zich melden bij het bureau van de Raad van Kerken. Het gaat dan met name om landelijke kerken en diaconale organisaties. Beoogd wordt een verdere krachtenbundeling en samenwerking met een brede scala aan kerken en diaconale organisaties.