Jonge mensen zetten toon

Twintigers en begin-dertigers zetten de toon voor een meerjarig programma van de pelgrimage. In het weekend van 21 en 22 maart komen jonge mensen uit diverse kerken bij elkaar in Amersfoort om het thema pelgrimage van gerechtigheid en vrede van alle kanten te bespreken en besnuffelen. Zij geven daarmee richting aan de invulling van wat je onder pelgrimage moet verstaan en aan welke concrete uitwerkingen de kerken de komende jaren moeten werken.

De werkgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken heeft gedurende twee dagen jonge mensen uit de lidkerken uitgenodigd en van verwante organisaties om een bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van de pelgrimage in Nederland. Iedere lidkerk van de Raad vaardigt twee mensen af tussen 18 en 35 jaar. Er is een uitvoerig programma, waarin onderlinge ontmoeting, informatie van mensen die in de oecumene actief zijn, kerkbezoek en een wandeling langs gebedshuizen zijn opgenomen.

Deskundigen wijzen er op, dat er iedere zeven jaar mentaal een nieuwe generatie aantreedt. Er gapen dus kloven tussen de diverse generaties en die kloven kom je dankzij de globalisering in alle culturen tegen. Mensen in het westen hebben soms weinig oog voor de verschillen, omdat jonge mensen langer thuis blijven wonen en bijna vriendschappelijk met hun ouders omgaan. Daardoor denken ouders dat zij op een lijn zitten met de volgende generatie. Maar dat is schijn. De houdbaarheidsdatum van een generatie wordt steeds korter. Waar het in de middeleeuwen enkele honderen jaren duurde voordat de totale kennis van een beschaving verdubbelde en wezenlijk veranderde, daar bestaat nu amper een tijdsspanne van zeven jaar alvorens de communicatiemiddelen, de trends, de cultuur zich wezenlijk hebben gewijzigd. De taal en denkwijze van iemand van 35 jaar is wezenlijk anders dan die van iemand die 20 is. Tussen ouders en kinderen kan mentaal soms al wel drie generaties verschil zitten. Iemand als Allen Reesor, directeur van Metrix Research Group uit Miami, heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar de snelle veranderingen die zich tussen generaties voltrekken en kwam tot bovenstaande conclusies.

Het is die kloof waar de werkgroep Pelgrimage rekening mee houdt bij het uitzetten van een meerjarig beleid rond de pelgrimage. De kloof is een reden om juist meer op deze groep in te zoemen. Door jonge mensen te laten aangeven wat ze wel en wat ze niet herkennen bij een pelgrimage van gerechtigheid en vrede kan je in een vroeg stadium keuzes maken waar een aankomende generatie van spiritueel betrokken mensen mee uit de voeten kan.

Je kan bij een begrip als pelgrimage talloze accenten leggen. Het kan gaan om een letterlijke bedevaartstocht, het kan verwijzen naar een spirituele levenshouding, naar een liturgische tocht, naar nieuw engagement, naar christelijke spiritualiteit of juist naar spiritualiteit op de leest van een blad als Happinez.

Allen Reesor noemt in zijn onderzoek verschillende karakteristieken van de huidige cultuur onder jonge mensen. Waarheid, om maar direct een voor de religie essentieel kenmerk te noemen, is persoonlijk. Jouw waarheid is niet hetzelfde als ieders waarheid. Alleen als je ervaringen deelt, kan het zijn dat je delen van de waarheid bij de ander herkent. Allen Reesor verwijst daarbij naar Paulus die in zijn brief aan de Romeinen eigenlijk ook al zoiets verwoordt, als hij de Joden een Jood en de Grieken een Griek wil zijn. Jonge mensen zoeken in de kerk dan ook niet naar de waarheid, maar naar liefde en eigen doorleefde verhalen.

Reesor wijst er op dat de trends en insteek per generatie wisselt per zeven jaar. Dat is ook de reden dat een zender als MTV ieder half jaar marktonderzoek verricht. Veel langer wachten kan niet als je de vinger aan de pols wilt houden. De betere kerken in de VS die aan marktonderzoek doen volstaan met een vragenlijst per zestien jaar, aldus Reesor.

Het is de bedoeling dat de pelgrimage na het weekend een vervolg krijgt vanuit de focuspunten die de jonge mensen aanreiken. Rinus Bijkerk werkt met een afstudeerthema aan een communicatieprogramma om de pelgrimage voor de komende jaren herkenbaar uit te rollen voor de leeftijdgroep 20 tot 33 jaar.

Het programma ziet er globaal als volgt uit.

Programma
Zaterdag 21 maart
11.00 uur Aankomst, koffie en/of thee,
               Korte inleiding door dagvoorzitter (Kees Nieuwerth) + kennismaking
12.00 uur Lunch
13.00 uur Inleiding ‘Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede:
               uitdaging tot nieuwe spiritualiteit’ door Karin van den Broeke
14.00 uur Pauze
14.15 uur Groepsgesprekken.
               Wat doen we als jongeren al aan vrede en gerechtigheid, vanuit ons kerkgenootschap, vanuit onze jongerenorganisaties of vanuit onszelf? Wat roepen die thema’s Gerechtigheid en Vrede bij ons op? Hoe actief zijn onze kerken met deze thematiek bezig? Kunnen we dat de komende jaren intensiveren?
15.15 uur Pauze met thee, koffie, sap.
15.30 uur Groepsgesprekken.
               Wat zegt ons ‘een uitnodiging voor meerjarige pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede?’
               Wat roept de term Pelgrimage bij ons op? Wat zouden voor ons accenten zijn voor een oecumenische meerjarenroute? Aan wat voor lokale of landelijke activiteiten denken we dan?
16.30-18.00 Wandeling door Amersfoort met Klaas van der Kamp
               (Joodse begraafplaats, moskee, kerk)
18.30 uur Biologische maaltijd
20.00 uur Rapportages uit de groepsgesprekken/plenair gesprek
21.30 uur Afronding plenair gesprek
21.45 uur Korte dagsluiting
22.00 uur Napraten en ‘borrel’
23.00 uur Te ruste

Zondag 22 maart

7.30 uur Ontbijt
8.30 uur Korte inleiding door dagvoorzitter (Iris Speckmann)
             Inleiding ‘Pelgrimage van ‘Gerechtigheid en Vrede:
             een nieuwe impuls voor de oecumene?’ door Joris Vercammen
9.30 uur Korte pauze
9.45 uur Wandeling
10.00 uur Te gast bij de viering in de Oudkatholieke Kerk op ’t Zand
              Thema: Pelgrimage
11.30 uur Terug
12.00 uur Lunchpauze
13.00 uur Plenair gesprek:
               ‘Wat voegt de Pelgrimage toe aan het kerkelijk en oecumenisch leven?’
               en voorbereiden gesprek met anderen
14.00 uur Pauze
14.30-15.30 Gesprek met pers en anderen
16.00 uur Dagsluiting met korte liturgie rond: wat hebben we dit weekend ontvangen?
16.30 uur Afsluiting

Foto’s:
1 en 2: Zoeken naar essentiële trefwoorden bij de uitwerking van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede (foto’s genomen in een McDonalds).
3 en 4: De dagvoorzitters, respectievelijk Kees Nieuwerth en Iris Speckmann