Concordantie op liedboek

Soms ken je wel een trefwoord, een thema, maar je weet niet welk nummer er bij hoort. Je kunt dan toch je weg vinden als je een concordantie hebt. De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken heeft over deze zaken gesproken en er voor gezorgd dat de concordantie op het Liedboek 2013 nu beschikbaar is op deze site. (klik hier) Bij wijze van service.

Hans Bouma heeft de concordantie gemaakt. Hij heeft zich in deze concordantie geconcentreerd op de Nederlandstalige liederen. Een dergelijke lijst is zinvol voor mensen die een liturgie samenstellen en daarbij snel naar bepaalde uitwerkingen op zoek zijn. Ook het oude liedboek heeft een dergelijke concordantie opgeleverd. Veel gebruikt is daarbij de versie van Marie Vollenhoven-Meijer. Hans Bouma zijn lijst ordent het materiaal met name op thema en is daarmee bij uitstek geschikt voor mensen die een liturgie willen uitbouwen op basis van een kernthema. Klik hier voor de lijst.

Hans Bouma heeft een verdere meer gedetailleerde toelichting aangereikt.

Weggelaten zijn namen, persoonlijke voornaamwoorden als ik, mij, ons, tussenwerpsels en voegwoorden, namen van personen, landen en streken, hulpwerkwoorden als hebben, zijn, worden en zullen. Ook op muziek gezette Bijbelteksten zijn niet opgenomen, evenals grote litanieën zoals Lied 597 en liturgische teksten als Kyrie- en Glorialiederen in de standaardvorm.
Van het Wilhelmus (Lied 708) heb ik alleen de eerste strofe opgenomen, evenals van de zaligsprekingen (989). Hetzelfde geldt voor Bijbelteksten en berijmde psalmen: daar zijn alleen de antifonen opgenomen. Titels als Vader, Zoon en Geest zijn ook niet opgenomen, tenzij de woorden met een kleine letter (onderkast) zijn gespeld.

Verder heb ik doorgaans als lemma de infinitief gebruikt, dus het woord verloren staat onder het lemma verliezen. Niet overal is dit doenlijk: geboren staat zelfstandig en niet onder zoiets als baren. Ook heb ik bij sommige werkwoorden het participium praesens als apart lemma opgevoerd, zoals levend en stralend.

In enkele gevallen is onderscheid gemaakt: er zijn bijv. twee lemma’s bestaan: het een voor het werkwoord, het andere voor het zelfstandig naamwoord, zo ook voor leven. De letter ij is als de voorlaatste in het alfabet opgenomen; een y als beginletter heb ik niet aangetroffen, maar de y komt na de ij. De alfabetisering van de computer heeft ertoe geleid dat de IJ in het systeem direct na de I komt. Tenslotte: sommige lemma’s komen dubbel voor, zoals bestaan, leven, lijden (als werkwoord en als zelfstandig naamwoord), en blijven (als verblijven en als voortgaan). Ook aarde komt dubbel voor: eenmaal als equivalent van ‘wereld’ en nog als ‘grond’. 

ERRATA

Geven
geloof om veel te geven,/ te geven honderd-in, 741 : 2
Honderduit
geloof om veel te vragen / te vragen honderduit. 741 : 1
Veel / velen
geloof om veel te vragen / te vragen honderduit; 741 : 1
geloof om veel te geven,/ te geven honderd-in, 741 : 2
Vragen
geloof om veel te vragen / te vragen honderduit; 741 : 1
 
Alle 741 moet 841 moeten zijn.