Veel bezoek gebedsdiensten

Het aantal bezoekers aan de website van de Raad van Kerken is al enkele jaren stabiel en ligt rond de 200.000 unieke bezoekers. Dat geldt ook voor het bezoekersaantal in 2014. Wat wel verschuift is de manier waarop mensen binnenkomen; meer nog dan voorheen komen mensen via een bericht op de social media op de website terecht. 

Verreweg de meeste hits zijn gekomen op die sites, waar de Raad zelf initiatiefnemer is van een aandacht vragende viering of bezinning. De meeste bezoekers lazen in 2014 de pagina’s die gaan over de gebedsdienst in het kader van de MH-17 (Verbonden in Verdriet), de dienst na de gemeenteraadsverkiezingen ‘Wij geloven in meer’ en de achtergronden van het boek Raven. Mensen realiseren zich derhalve dat de Raad aan het begin staat van de keten die dergelijke thema’s oppakken en kiezen er voor om dan ook vanuit de Raad zelf de informatie te ontvangen.

Ongeveer de helft van de bezoekers bezoekt www.raadvankerken.nl om het actuele nieuws te volgen. De anderen zien vooral de achtergronden in en komen dan bij de clusterpagina’s uit, zoals die over vluchtelingen, die het meest werd bezocht, gevolgd door het cluster over de week van gebed en op de derde plaats volgt het cluster over geloof. Veel bezoekers weten ook de weg te vinden naar de informatie over eucharistie en avondmaal.

Zo’n 6000 Engelstaligen bezoeken jaarlijks het Engelse gedeelte van de site van de Nederlandse Raad van Kerken. Daarmee is duidelijk dat de Raad ook een scharnierfunctie inneemt als het gaat om het onderhouden met relaties naar buitenlandse kerken. In het achterliggende jaar werd die rol verder geconcretiseerd door de organisatie van een Europese ontmoeting van kerken in Egmond en de bijdrage aan een internationale conferentie voor kerkelijke leiding in Hannover over digitalisering. Het moge duidelijk zijn, dat de teksten die daar een rol spelen voor extra internetverkeer hebben gezorgd, naast het genoemde aantal reguliere hits van zesduizend.

Net als vorig jaar bezochten de meeste mensen de site tussen elf uur ’s ochtends en twaalf uur. Ook tussen twee en drie ’s middags komen er veel mensen naar de website. De maanden januari en juli waren het meest bezocht. Wat januari betreft is dat gebruikelijk. Voor de maand juli is dat uitzonderlijk, dat heeft ongetwijfeld te maken met de behoefte aan informatie over Oekraïne en het verschrikkelijke einde van vlucht MH-17.

Bij de evaluatie van de cijfers over 2014 heeft de eindredactie van de website besloten om de redactieformule van www.raadvankerken.nl verder aan te scherpen. Waar tot voor kort soms berichten van relaties werden opgenomen, richt men zich nog strakker dan voorheen op berichten die met raden van kerken samenhangen. Het gaat dan in eerste instantie om teksten die respectievelijk voortvloeien uit het werk van de nationale, regionale, plaatselijke en internationale raden van kerken.

Foto: ds. Jannie Nijwening, doopsgezind predikante in Den Haag, was vanuit de Raad van Kerken gezichtsbepalend in de liturgie en zorgde voor de openingswoorden en de afsluiting.