Spreken over gebed

Iedereen die dat wil kan aanwezig zijn op een studiemiddag van EA-EZA en de Raad van Kerken over het gebed. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 september van 14.15 uur tot 16.00 uur in het gebouw van de EA-EZA, Hoofdstraat 51 in Driebergen. EA-EZA en Raad van Kerken hebben de ontmoeting georganiseerd als voorbereiding op de Week van Gebed 2015, die van 18 tot en met 25 januari 2015 wordt georganiseerd, en zullen bij de bijeenkomst ook het materiaal voor de week presenteren.

EA-EZA en Raad van Kerken koppelen een inhoudelijke bezinning aan de presentatie. Ze stelden eerder vast dat de landelijke samenwerking rond de gebedsweek groeit en gewaardeerd wordt, maar dat er op plaatselijk vlak nog wel meer samenwerking mogelijk is. De geplande studiemiddag beoogt de verschillen in gebedstraditie in beeld te brengen en de verdere afstemming van evangelische en oecumenische christenen te stimuleren.

De studiemiddag heeft een halfopen karakter. Aanwezig zijn de besturen van EA-EZA, het Moderamen van de Raad van Kerken en de werkgroep Week van Gebed. Daarnaast zijn gasten van buitenaf hartelijk welkom. Uitgangspunt voor de bespreking vormen de bundel ‘Eén druppel jou’, waarin meer dan vijftig kerkelijke leiders een gebed hebben uitgeschreven en het artikel ‘Verschillende tradities van gebed’, dat voor deze gelegenheid is geschreven door Klaas van der Kamp, één van de organisatoren van de Week van Gebed.

De auteur geeft in het artikel een analyse van de gebeden die vanuit beide tradities zijn ingebracht. Over het verschil tussen de twee gebedstradities staat er in het artikel onder meer: ‘Evangelische christenen waarderen het spontane en persoonlijke gebed; katholieken en orthodoxen hebben de neiging om terug te grijpen op bestaande teksten die vanuit de traditie van de kerk worden aangereikt (…). Bij de één (evangelisch) is het gebed uitdrukking van persoonlijk geloof. Bij de ander (oecumenisch) is het gebed een zich inbidden in een gemeenschap en traditie’. En over de overeenkomst is geschreven: ‘Zowel oecumenici als evangelische christenen hebben oog voor de maatschappelijke vragen. Beide realiseren zich dat er transitie, verandering nodig is (…). Het gebed is voor beiden een manier om te communiceren met God. De gelovige verlangt met ziel en zaligheid naar contact met God en brengt bezieling onder woorden in de lofprijzing ’. 

Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, zal de bijeenkomst leiden. Wellicht kunnen er aan het einde conclusies worden getrokken over de mogelijkheid om als kerken ervaringen met het gebed verder op elkaar af te stemmen.  Als u de bijeenkomst wilt bijwonen en de bundel en het achterliggende artikel wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl.

Foto: archief van week van gebed januari 2014