Onbegrip over Teeven

Het onbegrip overheerste, afgelopen woensdag in de plenaire vergadering van de Raad van Kerken. De leiding van de diverse lidkerken was bijeen in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in Utrecht. De afgevaardigden spraken over de schrijnende situatie onder de vluchtelingen in Irak en Syrië. Iemand citeerde Trouw, waarin een meisje van zestien vertelde hoe verschrikkelijk zij met honderden jonge vrouwen was behandeld. En op de tafel van de Raadsleden lag een onlangs binnengekomen brief van staatssecretaris Teeven. ‘Het kabinet heeft besloten geen regeling voor tijdelijk verblijf van Syriërs bij familieleden in Nederland te maken (…) Ik acht een dergelijke regeling op grond van de juridische risico’s en uitvoeringsconsequenties niet verantwoord’.

Henk van Hout, de voorzitter, vatte het algemeen gevoelen samen toen hij zei dat via de Tweede Kamer wellicht toch  nog eens aangedrongen moet worden op een ruimhartiger beleid om voor deze vluchtelingen een tijdelijk verblijf bij familie mogelijk te maken. Van diverse kanten kwam bijval, waarbij de denominatie geen rol speelde.

De vergadering was begonnen met een minuut stilte. Daarna kreeg priester Samuël Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk het woord. Hij vertelde dat de christenen weinig anders kunnen doen dan huilen en bidden. De situatie in Irak en Syrië is hemeltergend. Honderden meisjes zijn ontvoerd, verkracht, verkocht en moeten in het donker leven. Een bisschop is uit zijn land verdreven, was nu even in Nederland, gaat dan weer naar Zweden en dan weer naar België, maar heeft geen thuis meer om zijn hoofd neer te leggen. ‘Het is ongelooflijk en onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt’, klonk het in de vergaderzaal.

Van diverse kanten klonk er bijval en knikten mensen. En er werd informatie uitgewisseld. Over geestelijken uit het getroffen gebied die binnenkort in Nederland beluisterd kunnen worden. Over de Melkitische aartsbisschop dr. Nicolas Antiba die op vrijdagmiddag 26 september van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur op bezoek is in Den Bosch. Over vader Yousif Thomas Mirkis, sinds januari 2014 Chaldees aartsbisschop van Kirkuk en Suleymania, die een week later naar Den Bosch zal komen. Yosé Höhne-Sparborth informeerde de Raad over de mogelijkheden zijn werk te steunen. En ze herinnerde aan de lange relatie die er al bestaat tussen Mirkis en de Raad van Kerken. De PKN-vertegenwoordigster vertelde dat de collecte en voorbeden tijdens de jubileumviering van de kerk op 14 september helemaal in het teken staan van de situatie in Syrië en Irak.

Henk van Hout noemde het belangrijk om zo de verhalen samen te delen. Diverse kerken dragen financieel bij vanuit hun eigen hulpverleningskanalen. En via websites en persoonlijke contacten wisselen de kerken informatie uit. De Raad van Kerken probeert daarbij met joden en moslims op te trekken om op die manier ook samen te pleiten voor gebed en verzoening.

De Raad deed in het tweede deel verschillende benoemingen. Mr. Jan Albert Visscher is herbenoemd als penningmeester van de Raad. Pastoor Joop Albers van de Anglicaanse Kerk is benoemd als lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap. Ds. Wim Altink van de Zevende-Dags Adventisten is lid van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting, evenals ds. Arie Nico Verheul van de Remonstranten. Drs. Jan Jorrit Hasselaar is herbenoemd als lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen.

Naast de benoemingen kon Henk van Hout ook enkele nieuwe leden van de Raad zelf welkom heten. Prof. dr. Peter Nissen is voortaan primus afgevaardigde van de Remonstranten. Pastoor Arjen Bultsma, pastoor in Bolsward en vicaris van het bisdom Groningen/Leeuwarden, maakt het drietal afgevaardigden van de Rooms-Katholieke Kerk compleet en diaken Frits Pasveer uit Joure is de derde afgevaardigde voortaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Tijdens de ronde langs de kerken vertelde de Evangelische Broedergemeente over de synode van afgelopen zomer. Men heeft ruimte gegeven voor voorgangers om homoseksuele relaties in te zegenen, in zoverre, dat de pastor loci naar zijn of haar eigen geweten moet handelen. De Basisbeweging vertelde dat komende zondag de vredesweek in Lombok wordt ingeluid met een interreligieus gebed voor vrede in het Midden-Oosten. Zowel in Rooms-Katholieke kring als in Protestantse kring, zo bleek tijdens het rondvragen, zal komende tijd het rapport ‘The Church’ indringend worden besproken. Eén van de auteurs William Henn komt naar Nederland om over het rapport in gesprek te gaan (7 november onder anderen). En de synode van de PKN zal zich ook over het rapport buigen. De Zevende Dagsadventisten hebben een zomer meegemaakt met enkele belangrijke hoogtepunten. Er kwamen meer dan 2500 jongeren naar de omgeving van Ommen voor een scouting-achtige ontmoeting. En in Stadskanaal waren ongeveer 800 Ghanezen bij elkaar gekomen. Er werden twee jaarthema’s van kerken aangereikt: De Remonstranten houden zich een jaarlang bezig met het thema ‘levenskunst’, de doopsgezinden mikken op ‘opstandigheid’. Tom Mikkers kwam speciaal nog even langs om alle Raadsleden zes Godsdeeltjes uit te reiken, een populaire informatieve uitgave als introductie op geloof en de Remonstrantse Kerk. Nissen vertelde dat binnenkort ook een boek van Mikkers zelf verschijnt over ‘spiritualiteit van de verdraagzaamheid’.

Foto’s:
1. Wessel Verdonk en Henk van Hout
2. Hans van den Hende, nog net zichtbaar Frits Pasveer, en Arjen Bultsma
3. Peter Nissen
4. Joun Lena (Orthodoxe Kerk)