Boetedag 11 mei

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland beleggen op 11 mei een dag van verootmoediging en boete ‘vanwege de ernst van de tijd waarin wij leven’.  Er is inmiddels een kanselboodschap met daarbij een meditatie op basis van Joël 2: 15-17 verstuurd naar alle gemeenten. Enkele andere reformatorische kerken hebben met begrip kennisgenomen van het initiatief en de eigen kerkenraden geïnformeerd, zodat deze zelf kunnen beslissen of men inhoudelijk wil participeren of daarvan wil afzien.

Het besluit van de synode van de Gereformeerde Gemeenten is vorig jaar al genomen tijdens de bespreking van het rapport ‘Kerk-zijn in een seculiere samenleving’. Ds. J.J. van Eckeveld, auteur van de meditatie die is rondgestuurd, refereert aan het besluit: ‘We zijn op deze zondag (bedoeld is 11 mei) samengekomen in Gods huis op een bijzondere dag. Elke zondag is een bijzondere dag (…). Maar nu is het een speciale zondag, nu de Generale Synode besloten heeft op deze dag een bijzondere boete- en bededag te houden om met elkaar voor de Heere te buigen en Hem onze zonden te belijden’. ‘We moeten bij onszelf beginnen. De schuld van de kerk, van ambtsdragers en gemeenteleden, de schuld van ons, is zo groot. Wij waren veel te weinig een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Wij zijn zo wereldgelijkvormig geworden in ons denken, want daar begint het, en van daaruit in onze levenswandel’.

Van Eckeveld stelt de vraag wat secularisatie is. Hij antwoordt: ‘Het is een leven dat alleen maar gericht is op de aarde. Een leven los van God. De mens zoekt de vervulling van zijn leven in het hier en nu (….). Calvijn spreekt over een beestachtige liefde tot deze tegenwoordige wereld’.

De kanselboodschap legt uit: ‘Gods geboden worden in ons land met voeten getreden. Gods naam wordt gelasterd. De zondag wordt in toenemende mate ontheiligd. De gezagsverhoudingen worden ondermijnd. De huwelijkstrouw wordt veracht. De Bijbelse grenzen op seksueel gebied worden doorbroken. Het onderscheid tussen man en vrouw in kleding en gedrag wordt uitgewist. Ongeboren levens in de moederschoot wordt gedood. De vader er leugen wordt geloofd als men Gods inzettingen kwaad noemt en de losbandigheid prijst. Zondige begeerten worden massaal aangejaagd door publieke reclame-uitingen. Bij dit alles worden deze zonden bevorderd door een onbegrensd gebruik van allerlei media’.

Van Eckeveld: ‘De postmoderne mens van het begin van de eenentwintigste eeuw leeft zich uit in de zonde. Men wil zich niet laten gezeggen door de absolute waarheid van het Woord en de Wet van God. Gods heilzame geboden hebben afgedaan, godsdienst hoort tot het privéleven, achter de voordeur’. Hij is kritisch over de moderne media: ‘De moderne media zijn een huiveringwekkend middel om de massa te manipuleren (…). De moderne media versterken de gerichtheid op het visuele, dat wil zeggen het zichtbare, het vluchtige (…). Velen zijn verslaafd aan de moderne media (…). Ga eens na welke vormen van verslaving er bij jullie zijn (…). Een paar muisklikken immers, en je zit midden in de zonde’.

Van Eckeveld verzucht: ‘De Heere geve ons die plaats van vernedering voor Hem, want Hij zegt: ‘Scheurt uw hart en niet uw klederen’. Een boete- en bededag moet een zaak van ons hart zijn. Moge de Heere ons dat geven. Dan zullen we niet onze beschuldigende vinger naar anderen uitsteken, maar naar onszelf’. Hij pleit daarmee voor een weg van bekering en verootmoediging en op het offer van Christus. ‘In Christus ontfermt God Zich over het verlorene, hoort Hij naar het smaken vanuit gescheurde harten, wil Hij neerzien op die verslagenen van hart, die beven voor Zijn Woord’. 

Het Reformatorisch Dagblad berichtte begin april, dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) het aan de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten overlaten om op 11 mei wel of niet een boetedag te houden.

Ds. D. Quant, preses van de Christelijke Gereformeerde Kerk, zei dat de deputaten (deskundigen) de brief van de Gereformeerde Gemeenten naar alle kerkenraden hebben doorgestuurd, met de mededeling dat men naar eigen inzicht handelt. Het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk heeft ook alle kerkenraden een brief met informatie gestuurd. Ds. J. J. van Eckeveld, preses van de laatste synode van de Gereformeerde Gemeenten, had volgens het Reformatorisch Dagblad graag iets meer gewild, een soort boetedag over de kerkmuren heen.

Zoals bekend, zijn de genoemde kerken geen lid van de Raad van Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerk is recent enkele jaren kandidaat-lid geweest en was bij aanvang van de Raad van Kerken wel een tijdlang officieel lid.

Foto: Ds. J.J. van Eckeveld (foto van internet gemaakt door J. Verboom)