Wees assertief als kerken!

Dat was de aanbeveling van de politici Carola Schouten (Tweede-Kamerlid ChristUnie) en Andries Ekhardt (wethouder PvdA Leeuwarden tijdens de presentatie van het Armoedeonderzoek 2013 in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht op 31 oktober jl.  De Werkgroep Arme Kant van Nederland, een projectgroep van de landelijke Raad van Kerken en het arbeidspastoraat DISK, publiceerde de afgelopen jaren al enkele malen rapporten over de armoede in Nederland en hoe de kerken daarmee omgaan.

De feiten van de armoede in Nederland zijn schrijnend, en de bureaucratie van de overheid is voor veel mensen die in armoede leven een onoverkomelijke drempel. Daarom zou de samenwerking tussen kerken die mensen in armoede bijstaan en de overheid verbeterd moeten worden en ambtenaren zouden gevoeliger gemaakt moeten worden voor het lot van armen, zo stelden de politici. “Nodig als kerk eens een ambtenaar uit om mee te gaan op werkbezoek bij mensen in armoede. Of geef een cursus over de menselijke maat’.

Twee vertegenwoordigers van de kerken: Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland boden het Armoedeonderzoek 2013 aan aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw Jetta Klijnsma. In haar reactie wees zij de gemeentelijke overheden op hun verantwoordelijkheid om niet alleen na te gaan welke vrijwilligersorganisaties er zijn die kunnen worden ingeschakeld bij de armoedebestrijding, maar om die vrijwilligersorganisaties ook te ondersteunen. Daartoe zouden ook diaconale organisaties kunnen worden gerekend.
Hub Crijns, directeur van bureau DISK en oprichter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA vertelde dat minder diaconale organisaties op dit moment dezelfde financiële bijdrage aan armoedebestrijding leveren als drie jaar geleden, bijna €30 miljoen. Dit doen ze ondanks de krimp van de eigen middelen. Tegelijkertijd spelen diaconale organisaties een centrale rol als het gaat om immateriële hulp. “Ze stellen hun kerkgebouw ter beschikking, zijn actief in netwerken, platforms, noodfondsen en maatjesprojecten”. Het –zeer uitgebreide en grondige- Armoedeonderzoek 2013 stelt dat diaconale organisaties vinden dat de overheid een taak heeft bij het voorkomen van armoede door groepen in kwetsbare posities te ontzien bij bezuinigingen en door de dienstverlening te verbeteren. Over de toekomstige ontwikkelingen is het onderzoek somber: De gevolgen van de kredietcrisis, economische crisis, eurocrisis en bezuinigingscrisis in 2012 en 2013 zijn nog niet verwerkt in de beschikbare cijfers over armoede. Gedeeltelijk wel in de cijfers over werkloosheid en schulden. De verwachtingen zijn dat de armoede in kwantitatieve zin flink zal toenemen. Vooral de mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt zullen in de armoede blijven, temeer daar de hoogte van uitkeringen door bezuinigingen behoorlijk zal gaan dalen. Waarschijnlijk zal de armoede toenemen tot 9 of zelfs 10% van de huishoudens, aldus het rapport.

Nieuw in het Armoedeonderzoek van dit jaar is dat het ook de vrijwillige inzet in de kerken bij de bestrijding van armoede meet. Die bedraagt in totaal 1.778.902 uur, wat te vergelijken is met het werk van 950 beroepskrachten, ter waarde van ruim € 53 miljoen. De diakonale kracht van onze kerken is gelukkig nog steeds groot, zo stelde bisschop De Korte dan ook.

Lees meer en beluister opnames op de website van Kerk in Actie

foto vlnr: Arjan Plaisier, Jetta Klijnsma, en Gerard de Korte