Spiritualiteit voor vrede

Is vrede wel iets wat we als mensen kunnen maken? Lijden vredesactivisten niet aan een al te positief mensbeeld van maakbaarheid en politieke verbeteringen? Dat waren een paar vragen die binnen de Raad van Kerken aan de orde kwamen op 9 oktober, toen de Raad nadacht over de vredesvragen zoals ze ook aan de orde zullen zijn op de assemblee van de Wereldraad in Busan over een maand.

De Raad stelde vast dat er behoefte is aan het onderbouwen van de vrede door meer aandacht te geven aan de vredesspiritualiteit. Daar komt relatief nog te weinig van, ook doordat vredesorganisaties als IKV/Pax Christi weinig formatie voor dit onderdeel van het werk beschikbaar stellen.

Kees Nieuwerth, moderamenlid vanuit de Quakers, wees er op, dat de spiritualiteit wel is verondersteld bij alle inzet voor vrede. Telkens weer wijzen de stukken van de Wereldraad er op, dat wij, mensen, ons moeten transformeren. Dat raakt aan de gemeenschap, de schepping, de markt en de volkeren, aldus Nieuwerth.

IKV/Pax Christi zet zich in om het thema van de robots duidelijk op de agenda te krijgen. Nieuwerth verduidelijkte de gevaren die een nieuwe ronde in de bewapening met zich mee kan brengen. Robots dreigen autonoom op het strijdveld te worden gezet en maken het eenvoudiger om een oorlog te beginnen. Bij drones is er nog iemand die achter de schermen beslissingen neemt. Robots zijn daarin nog laagdrempeliger. Vandaar dat diverse organisaties zich inzetten voor een internationale en interreligieuze verklaring van de VN om deze ontwikkeling van vechtmachines tegen te gaan.

De Raad deed de suggestie om na de bijeenkomst in Busan een tijdelijke taakgroep te vormen bij de kerken. Deze taakgroep zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op het stimuleren van de VN om met een verklaring te komen waarin oorlog als oplossing voor een politiek probleem als illegitiem wordt verklaard.

Strategie

De Raad bezon zich ook op de lange termijn strategie van de Raad zelf. Henk van Hout concludeerde aan het eind van de discussie, dat de kerken eigenlijk unaniem de meerwaarde van de Raad van Kerken onderstrepen. De Raad is eigenlijk het enige orgaan in Nederland waar de structurele oecumene recht wordt gedaan. Diverse raadsleden wezen verder op de noodzaak de missionaire thema’s nog sterker te profileren.

Diverse kleinere kerken maakten duidelijk dat ze de inzet van de Raad als steun beleven in hun arbeid. De Raad zal zich in de toekomst verder bezinnen over consequenties voor de lange termijn. Daarbij kunnen ook elementen aan de orde zijn als verdere uitbouw van strategische samenwerking met andere partners.

Foto’s:
Kees Nieuwerth (rechts) naast majoor Jeanne van Hal
De Raadsvergadering vond plaats bij de Biltstraat 121, het zal één van de laatste keren zijn dat er bij de RKK op deze locatie is vergaderd, want het gebouw wordt afgestoten.