Complete vorming

De Raad van Kerken vraagt de overheid om af te zien van de aangekondigde bezuiniging op godsdienstonderwijs op openbare scholen. In een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie OCW en de fracties in de Tweede Kamer stelt de Raad dat onderwijs in ethiek en in verantwoord sociaal handelen bijdragen aan integrerend burgerschap. De Raad noemt het verder van belang om aanwezige infrastructuur in stand te houden en de brief wijst op internationale ontwikkelingen waar juist sprake is van een opnieuw onderkennen van het belang van godsdienstige en humanistische vorming.

Hieronder volgt de tekst van de brief:

Aan de leden van de vaste Kamercommissie OCW,
Aan de fracties in de Tweede Kamer.

Geachte volksvertegenwoordigers,

Met schrik hebben we kennis genomen van het voorstel om de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs per 1 januari 2014 stop te zetten. We verzoeken u met klem om dat voorstel af te wijzen. Daarbij hebben we de volgende overwegingen.

Levensbeschouwing is een fundamenteel element in de ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs in ethiek en in verantwoord sociaal handelen is elementair om later evenwichtig invulling te kunnen geven aan het burgerschap. Dit onderwijs biedt jonge mensen daartoe een raamwerk en reikt basisvaardigheden aan waar zij later baat bij hebben.

Ons land kent op dit moment een redelijke, zij het bescheiden, infrastructuur van circa 700 ter zake deskundige docenten, die zo’n 75.000 leerlingen bereiken. Het gaat dan om leerlingen die niet via religieus of levensbeschouwelijk onderwijs in andere zin op dit punt hun vorming krijgen. Het zou pijnlijk zijn als deze infrastructuur verloren gaat.

We hebben als Nederlandse Raad van Kerken het thema van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs recent besproken met andere nationale raden van kerken in Europa. We stelden daarbij vast dat landen die voorheen geen faciliteiten kenden op dit punt, inmiddels de koers hebben veranderd. Om enkele voorbeelden te noemen: in Rusland heeft men het curriculum aangepast en biedt men, naast thema’s als Russische taal, geschiedenis en wiskunde; ook levensbeschouwing aan als bindend vormingselement. Daarbij kan de invulling ontvangen worden vanuit een joodse, een orthodoxe, een lutherse, een islamitische, een boeddhistische achtergrond of een seculiere ethiek.

In Finland heeft de overheid zichzelf sinds 2004 de verplichting opgelegd om religieus onderwijs op openbare scholen te faciliteren. Er zijn daartoe op nationaal niveau dertien religies geregistreerd: als drie leerlingen in een stad om onderwijs ‘life perspective studies’ in een van die richtingen vragen moet de overheid dat aanbieden.

We vragen u als Nederlandse volksvertegenwoordiging één lijn te houden met diverse andere Europese landen, nadrukkelijk rekening te houden met breed geaccepteerde opvattingen in Europa over het belang van levensbeschouwing als basis voor integrerend burgerschap en te voorkomen dat aanwezige infrastructuur verdampt. De huidige subsidie van 10 miljoen euro per jaar is naar ons idee meer dan zinvol besteed.

Hoogachtend,

Prof. dr. Marius van Leeuwen, vice-voorzitter Raad van Kerken in Nederland
Drs. ing. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland.