Hub Crijns geridderd

Drs. Hub Crijns, directeur van bureau DISK, is op 28 mei, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hub kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht. De bijeenkomst vond plaats in het guesthouse van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De Raad van Kerken heeft de aanvraag voor Hub Crijns van harte ondersteund.

Hub Crijns, rooms-katholiek van huis uit, geniet in het landelijke oecumenische werk grote bekendheid. Hij is oprichter en tot maart 2000 vicevoorzitter van de ‘Arme Kant van Nederland/EVA’, een projectgroep van de Raad van Kerken in Nederland en arbeidspastoraat DISK, die thans richting geeft aan de kerkelijke campagne tegen verarming en verrijking ‘Om sociale gerechtigheid’. Dit landelijk oecumenisch werk is in 1987 ontstaan. Op zaterdag 29 september 2012 was het 25 jaar geleden dat de eerste conferentie ‘De arme kant van Nederland’ werd gehouden.

Hub is ook initiatiefnemer en medewerker aan ‘Deelnemen en meedelen, sociale zekerheid van uitsluiting naar participatie’, een discussienota die de Raad van Kerken in Nederland in 1995 uitgaf. Sinds 1997 is in de campagne ook een accent gelegd op verrijking onder het motto ‘Gelijker = Rijker’. De Conferentie en het bronnenboek ‘Gelijker=Rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek’ kwamen onder de impuls van Hub Crijns in 1999 tot stand. Voor educatie en vrijwilligers schreef hij de cursus ‘Het oog van de naald en de kameel. Een werkboek over verrijking en maatschappelijke tweedeling’.

Begin 1997 is Hub Crijns medeoprichter en namens de Raad van Kerken in Nederland lid van het Platform Armoedebestrijding van Kerken, Humanisten en Vakcentrales (KHV). In 1999 en  2000 organiseerde hij in september namens het Platform het Coalitieberaad Inkomensherverdeling, waarvan de publicaties verschenen zijn onder de titel ‘Welvaart is van iedereen. Meer voor de minima 1999 en 2000’. Eind 1999 werd hij de leider van het project ‘Evaluatie en voortgang van het armoededebat 1995‑2000’, een gezamenlijk initia­tief van het Platform Armoedebestrijding KHV en Sjakuus. Het project omvatte het begeleiden van zeven themaonderzoeken, het organiseren van twee Conferenties en het redigeren en meeschrijven van het boek ‘Om sociale recht­vaardigheid. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting’. Het project heeft in 2001 geleid tot de vorming van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid, een samenwerkingsverband van meer dan 40 organisaties, instellingen en groepen, waarin het Platform Armoedebestrijding KHV is opgegaan.

De Raad van Kerken in Nederland heeft veel te danken aan de inspirerende en enthousiaste inzet waarmee Hub Crijns het werk van de Raad heeft ondersteund en nog steeds ondersteunt. Zijn altijd positieve inzet met name ook voor de minderbedeelden in onze samenleving hebben ook vele anderen geïnspireerd en tot initiatieven aangezet.