Lezen kan weer

De Raad van Kerken heeft een bijbelleesrooster vastgesteld voor de periode 2013 – 2022. Daarmee krijgt het oecumenisch lezen enerzijds continuïteit, anderzijds een gevarieerder structuur, doordat er over een langere dan gebruikelijke periode kon worden gepland.

Het Oecumenisch Leesrooster 2013-2022 is de negenjarige voortzetting van voorgaande cycli die steeds drie jaargangen besloegen. De lange adem maakt het mogelijk een rooster te ontwerpen dat ‘elementaire lezingen’ centraal stelt. Deze term is afkomstig van Jaap H. van der Laan, wiens boek Elementaire Bijbellezingen de noodzaak onderstreept van reflectie op lezingen die ertoe doen.

Wat zijn elementaire Bijbellezingen? Het zijn lezingen die representatief zijn voor de afzonderlijke bijbelboeken. Minder encyclopedisch gedacht zijn ‘elementaire lezingen’ vooral de gedeelten die in de gang van het kerkelijk jaar onmisbaar zijn, die kerygmatisch of godsdienstpedagogisch vooropstaan of waar in de praktijk van het vieren het meeste plezier te beleven valt.

In een reactie sprak de plenaire raad, bijeen op woensdag 10 april, waardering uit voor het werk. Enkele kerkgenootschappen gaven aan in het algemeen te hechten aan de vrije keus van de voorganger. Zelfs het woord ‘anarchie’ kwam enkele keren bij afgevaardigden in de mond, waar anderen bij die vrijheid toch liever spraken over ‘de leiding van de Geest’. Sommige voorgangers zeiden enige vermoeidheid te kennen voor het A-, B- en C-rooster dat zich onder het leesrooster bevindt. Ds. Klaas Touwen, voorzitter van de werkgroep, benadrukte dat om die reden er in het rooster ook alternatieve lezingen worden aangedragen, zodat men bij de uitwerking dan het alternatieve spoor kan gebruiken.

In het algemeen bestaat de indruk dat het draagvlak voor het oecumenische leeswerk is toegenomen. Het is daarbij positief dat de volle breedte van de kerken, inclusief de vleugel van de Gereformeerde Bond, vertegenwoordigd is in de werkgroep.

Ds. Klaas Touwen mocht de bespreking afsluiten met het uitspreken van enkele aanbevelingen. Hij sprak de hoop uit dat niet-tijdgebonden tijdschriften en partners in toenemende mate het rooster hanteren. Hij vroeg de afgevaardigden ook de eigen kerkelijke tijdschriften te gebruiken om met name aan het begin van een nieuwe lezingencyclus uit een concreet bijbelboek daaraan een inleiding op dat bijbelboek te laten voorafgaan. Hij vroeg het Rooms-Katholiek Directorium om net als ruim tien jaar geleden het rooster weer op te nemen. Weliswaar is men in een rooms-katholieke parochie verplicht het eigen rooms-katholieke rooster te volgen, maar op oecumenische zondagen en bij vespers kan er daarnaast ruimte zijn om kennis te nemen van de oecumenische invalshoeken. Touwen zei te hopen dat de veranderingen in het medialandschap zullen worden gevolgd door openheid bij de nieuwe confessionale clustering voor het rooster, zoals dat eerder ruimte kreeg binnen de IKON.
(naar het Leesrooster 2013-2022 ; naar pagina Leesrooster)

De Raad sprak verder over de afschaffing van de slavernij. Het gesprek had een zeer open en betrokken karakter en zal in kleinere kring worden voortgezet. Doel is te zien of het tot een soort tekst moet komen in het kader van de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden.

De vergadering nam afscheid van dr. Hettie Pott-Buter, die als voorzitter van de Beraadgroep Samenlevingsvragen, het samenlevingswerk van de Raad vernieuwend heeft georganiseerd, nadat het enkele jaren geleden min of meer was gesneuveld in de reorganisatie. De Raad heeft inmiddels een beraadgroep waarin de diverse kerken goed zijn vertegenwoordigd, inclusief twee oud-katholieke deelnemers, drie rooms-katholieke en bij voorbeeld iemand van het leger des heils. Hettie Pott ontving de kaars ten afscheid en had voor alle raadsleden een voorjaarspakketje gemaakt met een symbolische betekenis.

Ds. Wies Houweling deelde tijdens de informatieronde mee, dat de Nederlandse Protestantenbond het vermaarde Thorbeckehuis in Zwolle heeft verkocht; halverwege mei zal de NPB verhuizen naar Amersfoort.

Foto’s:
1. Gerda van Vliet, notuliste, is één van de twee mensen die als eerste een voorjaarscadeau krijgt van Hettie Pott
2. Klaas Touwen spreekt de vergadering toe
3. Henk van Hout overhandigt Hettie Pott de kaars bij haar afscheid als voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen