Kerken verrijken elkaar

Volgens vader Hildo Bos kunnen de kerken veel van elkaar leren, vooral in de context van de hedendaagse samenleving. “Kerken zijn vandaag geroepen om, waar mogelijk, samen op te trekken,” zegt hij in een interview met het blad ‘Overeen’ van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Bos is priester van de Russisch-Orthodoxe parochie H. Nicolaas van Myra in Amsterdam en afgevaardigde in de Raad van Kerken namens de Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nicolaas van Myra’. Door de studie van de Russische taal en letterkunde in Amsterdam raakte  hij geïnteresseerd in de oosterse orthodoxie.

Hij geeft voorbeelden van op welke vlakken de kerken van elkaar geleerd hebben. De mooiste boeken die de Orthodoxe Kerk bezit, zijn geformuleerd in dialoog met niet-orthodoxen. Tegenwoordig zou de Orthodoxe Kerk kunnen nadenken over de mogelijkheden van een hernieuwd commitment voor jongeren. Tijdens het proces rondom de dooperkenning werd v. Bos werd zich ervan bewust dat er geen bekrachtiging van het geloof plaatsvindt door jongeren. In de katholieke en protestantse kerk is dat er wel in respectievelijk het vormsel en de belijdenis.

Andersom kan de Oosters-orthodoxe Kerk andere kerken eveneens inspiratie bieden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de herontdekking van de epiclese in de  Rooms-Katholieke Kerk. In Protestantse kringen worden tegenwoordig ook iconen geschilderd, iets wat enkele decennia geleden nog ondenkbaar was.

In de toekomst zou de Orthodoxe Kerk een bijdrage kunnen leveren op het wijzen op een verticale dimensie naast een horizontale dimensie. Dat houdt in dat het Koninkrijk van God niet van deze wereld is. het maatschappelijke is belangrijk, maar de wereld is eindig. De orthodoxe kerken leggen sterk de nadruk op eeuwigheid. Daarmee worden maatschappelijke problemen betrekkelijk. Natuurlijk moet men zich er wel voor inzetten, omdat mensen onrecht wordt gedaan. Maar Christus heeft geen gerechtigheid op aarde beloofd, dat is de verticale as.

Zo kan er op meer terreinen uitwisseling plaatsvinden. De westerse kerk kan bijvoorbeeld leren van de meditatie in de gebedstraditie, de oosterse kerk kan meer leren op het terrein van serieuze bijbelstudie. Zo pleit Bos voor een blijvende dialoog en uitwisseling, opdat kerken veel van elkaar kunnen leren.

Wie het hele interview met Hildo Bos wil lezen kan terecht op: www.oecumene.nl/publicaties/overeen