Oecumene en vrede

Het boek ‘Ökumene und Frieden’ wordt op 16 januari gepresenteerd aan de Vrije Universiteit. Fernando Enns, professor voor de doopsgezinde vredestheologie en ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, biedt in de bundel een begrijpelijke introductie op de oecumene. Het belangrijkste referaat bij de presentatie wordt gehouden door Konrad Raiser, de vermaarde oud-leider van de Wereldraad van Kerken.

Het boek is het eerste in zijn soort, dat de complete ontwikkelingen aanbiedt van het decennium tegen geweld, het programma van de Wereldraad van Kerken in de periode 2001 – 2010, waarin de kerken zoeken naar verzoening en vrede. Het analyseert met name de theologische motieven. Enns analyseert de theologische ethiek rond controversiële zaken zoals de legitimiteit van militaire interventies en de verantwoordelijkheid om bedreigde mensen te beschermen. Het onderzoek loopt uit op een ecclesiologische schets gebaseerd op de triniteit.

De bundel reikt ondertussen bijdragen aan ten dienste van de huidige oecumene, zoals pluralisme, identiteit en tolerantie, de rechtvaardigingsleer, de interpretatie van het kruis. Enns is daarbij loyaal naar de kerk die zijn leerstoel mogelijk maakt; hij laat zien welke bijdrage verwacht mag worden van de historische vredeskerk, die van de doopsgezinden, een kerk, zoals hij schrijft in een persbericht ‘aan de linkerkant van de Reformatie’.

Het programma ziet er als volgt uit:
11.30  Opening        
Moderator: drs. ing. Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken Nederland.
11.40 Een reactie vanuit international oecumenisch perspectief:  
“Just Peace” als een nieuw paradigma in de oecumenische theologische ethiek
Prof. dr. dr. h.c. Konrad Raiser, emeritus secretaris-generaal van de Wereldraad
12.10  Reactie van prof. dr. Fernando Enns en het publiek
12.25  Twee reacties vanuit Nederlands perspectief:
 – Een Baptistisch perspectief: over Baptisme en ecclesiologie
Rector dr. Teun van der Leer, Baptisten seminarium Amsterdam, VU
– Een Mennonitisch perspectief: over geschiedenis en traditie
Drs. Anna Voolstra, VU PhD kandidaat, voorzitter van de doopsgezinde historische kring  
12.45  Reacties van de auteur  
12.50  Discussie met het publiek
13:15 Receptie

Het moeten drukke tijden zijn voor Enns, want rond de tijd dat dit bericht op de website staat is hij in Rome om de nieuwe internationale oecumenische trialoog te voeren tussen de Doopsgezinden, de Lutheranen en de Rooms-Katholieken.

Het boek ‘Ökumene und Frieden’ heeft als ondertitel meegekregen ‘Theologische Anstöße aus der Friedenskirche’. Theologische Anstöße Bd. 4, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2012

Foto’s:
Konrad Raiser
Fernando Enns