Commitment Nederland

Dr. Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, vraagt de Nederlandse kerken hun betrokkenheid bij de oecumenische beweging te vernieuwen. Tveit doet zijn oproep in een vooruitblik op zijn bezoek aan Nederland, waar hij op 18 januari 2013 in Utrecht de oecumenelezing houdt voor de Raad van Kerken.

Tveit wijst in een interview op de ‘eerbiedwaardige traditie’ van de Nederlandse kerken, die aan de wieg hebben gestaan van de Wereldraad van Kerken en op de bijdrage die Nederland in het verleden heeft geleverd op het gebied van mensenrechten en onderbouwing van de democratie. Hij vraagt aan de Nederlandse kerken om de aanwezige oecumenische traditie uit te bouwen en deze ten goede te laten komen aan de waarden die in de samenleving van belang zijn.

Tveit meent dat Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder voor drie concrete uitdagingen staat. Tveit: ‘Ten eerste is er de uitdaging om het geloof door te geven aan een volgende generatie. Ten tweede denk ik dat de kerken meer en meer leren wat het is in een multireligieuze werkelijkheid te leven. Een derde uitdaging zie ik in de vraag hoe we het beste uit onze eigen tradities kunnen inbrengen in het geheel van de samenleving. Er zijn volop mogelijkheden om waarden als democratie, mensenrechten en menselijke waardigheid te transformeren in de realiteit van het Europa van nu’.

Tveit vertelt in het gesprek ook over eerdere bezoeken aan Nederland. ‘Ik heb goede vrienden in Nederland wonen. Ik ben destijds een paar weken in Utrecht geweest, toen ik onderzoek voor mijn promotie deed, onder leiding van wijlen prof. Anton Houtepen’.

Op de vraag wat hij geleerd heeft van Anton Houtepen stelt hij: ‘Anton was een goede leraar, een goede filosoof en denker. Hij ziet God als open vraag. God is niet een gesloten persoon, geen gesloten vraag met een gesloten antwoord. God opent ons leven en ons begrip. Dat helpt me bij mijn werk voor de Wereldraad als het gaat over het thema ‘God van leven; leidt ons naar gerechtigheid en vrede’’. Met het laatste refereert Tveit aan het thema van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken, die van 30 oktober tot 8 november 2013 in Busan (Zuid-Korea) wordt gehouden.

Tveit is geboren in Noorwegen en geeft sinds 2010 leiding aan de Wereldraad van Kerken, een samenwerkingsorgaan van 349 kerken wereldwijd, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Wie een fragment van het statement via Youtube wil horen, kan hier klikken.

Bekijk de folder voor de Oecumenelezing : klik hier en meld u aan via rvk@raadvankerken.nl