Boek ‘Rechtvaardige vrede’

Kees Nieuwerth, moderamenlid namens de Quakers, is één van de mensen die zich er sterk voor heeft gemaakt. Hij noemde het van groot belang dat het materiaal van Kingston toegankelijk zou worden gemaakt voor een breder publiek. Deze week is het zo ver: de uitgave ‘Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk’ is van de drukpers gerold.

In het boek is de vertaling opgenomen van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst in 2011 in Jamaica. Er is een introductie bij geschreven. Fragmenten uit inleidingen zijn opgenomen. En er zijn impressies toegevoegd van enkele Nederlandse deelnemers. In het afsluitende hoofdstuk wordt geschetst hoe toegewerkt kan worden naar de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan.

‘Het was een historische bijeenkomst’, zegt de uitgave verwijzend naar de Internationale Oecumenische Vredesconferentie van de Wereldraad van Kerken in Kingston. ‘Uit alle windstreken kwamen ruim 1000 gedelegeerden van de lidkerken van de Wereldraad bijeen om met elkaar te spreken over het thema Rechtvaardige Vrede. Vooral de getuigenissen van deelnemers uit Afrika, Azië, Zuid Amerika en het Midden Oosten, mensen die uit eigen ervaring over gewelddadige conflictsituaties en oorlog kunnen spreken, waren indringend. Ze waren het er met elkaar over eens dat oorlog als instrument om conflicten te beslechten afgeschaft moet worden en dat er geen enkele theologische rechtvaardiging is voor het voeren van oorlog en het inzetten van dodelijk geweld’.

Nog een citaat, waaruit blijkt hoezeer problemen van vrede samenhangen met andere problemen. Kees Nieuwerth schrijft aan het einde van de bundel onder meer: ‘In Kingston is ook aan de orde geweest dat de wereldwijde scherpe competitie om brand- en grondstoffen dikwijls conflictstof oplevert en oorzaak is van gewelddadige conflictsituaties. De Wereldraad dient zich dan ook in te spannen om een rechtvaardige en gelijkwaardige toegang tot natuurlijke hulpbronnen voor allen veilig te stellen, de ontwikkeling en het gebruik van duurzame bronnen van energie te bevorderen en tot een evenwichtige verdeling van emissierechten te komen. Daarvoor dienen we de internationale rechtsorde en de internationale gemeenschap – de Verenigde Naties – te versterken, zodat het mogelijk wordt gewapende conflicten om grondstoffen en hulpbronnen te voorkomen’.

Dr. Greetje Witte-Rang heeft de uitgave mee bewerkt. Zij is secretaris van de Theologische Werkgroep voor Kerk en Vrede en lid van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken. Het boek telt 78 pagina’s, is te bestellen bij de Raad van Kerken voor € 7,50 inclusief verzendkosten (rvk@raadvankerken.nl). De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Raad van Kerken en de Vereniging Kerk en Vrede. Subsidie werd ontvangen van Stichting Rotterdam en Kerk en Wereld. Op de website van de Raad van Kerken hebben tijdens de conferentie persoonlijke bijdragen gestaan van onder meer mgr. Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk en ds. Peter Verhoeff van de PKN. Deze bijdragen zijn ook opgenomen in de bundel. Om de bijdragen nog eens terug te lezen, klik hier.

Foto: Ir. Kees Nieuwerth laat het nieuwe boekje zien. Nieuwerth was delegatieleider van de Kingston-gangers uit Nederland, is lid van het Moderamen van de Raad van Kerken, en lid van de taakgroep Rechtvaardige Vrede namens de Raad van Kerken.