Woorden bij overgangsrites

Is het mogelijk om gebeden en rituelen te formuleren bij scharniermomenten in het leven van seculiere mensen? De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken gaat dat onderzoeken. Er komt eerst een verkenning van materiaal wat er op dat gebied te vinden is om vervolgens een mogelijk plan  uit te werken. Tijdens de laatste vergadering van de projectgroep op 25 november is daartoe besloten.

Vieringen markeren doorgaans belangrijke momenten in het leven. Naast de meer traditionele gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, overlijden zie je steeds meer een verschuiving optreden naar andere mijlpalen in het bestaan.

Je kan daarbij denken aan het afsluiten van een schoolcarrière, het passeren van de drempel naar volwassenheid, een nieuwe baan, een verbintenis tussen partners, verhuizing naar een verpleegtehuis. Op zulke momenten is er  bij veel mensen behoefte aan overgangsrituelen. De projectgroep ´Vieren´ zal zich de komende tijd gaan bezighouden met het samenstellen van passende liturgisch teksten, gebeden en liederen die aansluiten bij dit soort momenten.

Nu is er al veel materiaal waaruit geput kan worden. Dat zou kritisch bekeken en zo nodig bewerkt kunnen worden. Daarnaast zal er nieuw materiaal aan toegevoegd worden. Dit alles om mensen te ondersteunen, te bemoedigen en bevestigen naar aanleiding van  ´leveninsnijdende gebeurtenissen´, zoals majoor Arie van Dijk, één van de leden van de werkgroep het noemde.

Arie van Dijk is als majoor bij het Leger des Heils en werkzaam in de binnenstad van Den Haag. Dicht bij de mensen en hun alledaagse bestaan, dat is wat hem het meest aan het hart gaat. Hij vindt het belangrijk aansluiting te vinden bij het leven van mensen met vragen als: Hoe past hun levensverhaal in het grote verhaal van God, en, hoe stap je vanuit de veiligheid van je eigen boot naar de ander toe? Tijdens de laatste vergadering heeft majoor Arie van Dijk afscheid genomen van de projectgroep.

De projectgroep besprak de plannen voor de komende jaren. Men werkt aan het oecumenisch leesrooster en de oecumenische liederenschat. Wat dit laatste betreft, in mei komend jaar wordt een nieuw liedboek uitgebracht voor onder meer de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap, de NPB, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Verenigde Protestantse Kerk in België met oude en nieuwe teksten en melodieën, speciaal voor vieringen in oecumenische setting. De achterliggende vraag die daarbij een rol speelt is, wat kun je vanuit je eigen traditie aanreiken aan anderen, wat breed, open genoeg is zodat de ander zich daarin kan vinden? Een klein aantal liederen is al in een deelbundel te krijgen bij de betrokken uitgeverijen van Kok, Boekencentrum en Jongbloed.     

Foto´s:
Ds. Gert Landman (rechts), Willem Blonk (midden) en majoor Arie van Dijk in overleg.
Artistiek werk van majoor Arie van Dijk.