Plusjes van een raad

Een raad van kerken biedt en meerwaarde aan de kerken. De kerken staan samen sterker dan wanneer ze alleen opereren. Leden kunnen door het gesprek met elkaar de goede nuance vinden. Ze kunnen elkaar qua netwerk aanvullen. En ze kunnen eenduidiger spreken met de overheid en vertegenwoordigers van andere religies.

De Raad van Kerken in Gouda en  omstreken organiseerde op vrijdag 7 september een minisymposium in het kader van het afscheid van haar voorzitster mevrouw Marina Scheijgrond-Verhulst, rondom het thema: het plusje van de Raad. De sprekers gingen in op de vraag wat de meerwaarde is van de Raad van Kerken, lokaal, landelijk en wereldwijd, zowel nu als in de toekomst.

Marina Scheijgrond noemde vier punten waarin zij de meerwaarde ziet van een raad van kerken. Ten eerste staan de kerken samen sterk, bijvoorbeeld als zij activiteiten organiseren. Denk aan de Kerkennacht, oecumenische diensten en het opzetten van een voedselbank. Ten tweede  kan een raad zorgen voor nuance. Er vinden gesprekken plaats met anderen, die andere geloofswaarheden hebben en een andere invulling geven aan het geloof. Deze contacten kunnen mensen bewust maken van andere waarheden en daarmee een nuance aanbrengen in hun denken. Ten derde zorgt een raad voor verbindingen tussen de kerken.  De lijntjes naar elkaar zijn kort en de kerken kunnen gebruik maken van een groot netwerk, wat samenwerken gemakkelijker maakt. Als laatste vormt een raad een meerwaarde doordat het een verbinding is naar de wereld om de kerken heen. Een raad kan contacten onderhouden met lokale overheden, andere religieuze groeperingen en maatschappelijke organisaties. Kortom, een raad van kerken kan de blik van een kerk verruimen.

In de ogen van ds. Hette Abma, predikant van de St.-Janskerk in Gouda, is het belangrijk het christelijk geloof te verdedigen naar buiten. Daarbij kan de raad helpen.

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, ziet de meerwaarde van een raad in het ervaren van een ander en in het aanreiken van de naam van God. Afhankelijk van de gesprekspartner zal de focus verschillen; in gesprek met andere kerken is er het plusje van ‘de ander’; in het gesprek met niet-religieuzen is er de inbreng van de naam van God. Samen kunnen de kerken zich bezighouden met de uitdaging om ons meer bezig te houden met de vraag hoe God zich zichtbaar maakt in de wereld. Dat vergt een open houding om hierover met elkaar de dialoog aan te gaan. Van der Kamp noemde de thema’s van de assemblee in Busan als een mogelijkheid voor de raden van kerken om de eigen agenda zinvol in te vullen.  

Na dit minisymposium is Marina Scheijgrond, zelf doopgezind, op passende wijze bedankt voor haar jarenlange inzet voor de Goudse Raad van Kerken; zij werd onder meer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De rooms-katholieke diaken Dick Vrijburg zal haar opvolgen.

Foto’s:

Afscheid nemend voorzitster Marina Scheijgrond.
ds. Hette Abma van de St. Janskerk te Gouda spreekt de zaal toe.