Meer dan persoonlijk

De Raad van Kerken heeft in een open brief aan de initiatiefgroep ‘Wij kiezen voor eenheid’ gevraagd om zich in te zetten voor een gezamenlijke inzet van groepen van christenen en kerken. ‘Als verzameling van individuen verlangen we er naar met onze beperkte middelen samen het lichaam van Christus aanwezig te doen zijn, juist als gemeenschap dragen wij verantwoordelijkheid in dezen’.

De brief reageert daarmee op het initiatief om op 6 oktober aanstaande een dag van bezinning, verootmoediging en hoop te organiseren in Den Haag. De Raad ondersteunt de aandacht voor de oecumene en wil graag dat de persoonlijke betrokkenheid consequenties heeft voor wat kerken in breder verband doen.

‘We hopen dan ook dat deze verootmoediging breder teruggekoppeld gaat worden naar de kerken waarvan een ieder der deelnemers deel uitmaakt. Zo kunnen we de verootmoediging een fundament meegeven, een basis waar we ons als kerk bewust van kunnen zijn en waar men later nog op kan teruggrijpen’, aldus de brief.

De Raad van Kerken heeft enige maanden geleden uitgesproken de ontmoeting op 6 okotber te steunen. Het idee van verootmoediging sluit aan bij wat diverse kerken die participeren binnen de Raad eerder in soortgelijke zin hebben uitgesproken; ze hebben zonden beleden met het oog op verzoening en zuivering van de herinnering. ‘In het kader van het jubileumjaar 2000 heeft bijvoorbeeld de paus van de Rooms-Katholieke Kerk op 12 maart 2000 onder meer een belijdenis uitgesproken van zonden ‘die eenheid van het lichaam van Christus schade hebben toegebracht’. We zouden u in overweging willen geven gebruik te maken van dit soort teksten, teneinde uw initiatief een bedding te geven binnen het geheel van de kerken’.

Het moderamen heeft op 24 september besloten de brief te versturen, om daarmee de koers duidelijk te verwoorden. Zoals bekend zet de Raad zich in voor commitment van kerken, en wil de Raad daarin ook op beleidsniveau kerken en groepen met elkaar verbinden, zodat de intenties een persoonlijke betrokkenheid overstijgen.

De brief verwijst naar de website van Wij kiezen voor eenheid, waar staat: “Elke geloofsgemeenschap herinnert zich op eigen wijze de conflicten en geschilpunten. Elke gemeenschap schrijft haar geschiedenis, wijst vijanden aan en rechtvaardigt haar eigen gedrag”. Laten we dan op deze dag niet alleen onze persoonlijke geschiedenis van verzoening schrijven, maar dit opnemen in onze gemeenschap, aldus de Raad.

Bij het bureau van de Raad zijn talloze reacties binnengekomen van plaatselijke raden. Sommige raden kijken met reserve naar de bijeenkomst in Den Haag, anderen waarderen het persoonlijk engagement als aanzet om tot verdieping en verbreding van de oecumene te komen.

Thematische foto’s die uitdrukken dat het om meer dan een persoonlijk commitment zou moeten gaan.