Beleving sacrament

De beleving van het avondmaal en de eucharistie kan van plaats tot plaats zeer verschillen. Dat kwam naar voren in een bijeenkomt van de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken op 26 september. De projectgroep sprak onder meer over een onderzoek verricht door ds.Peter Hoogstrate; die tijdens een studieverlof de beleving van het sacrament in zijn woonplaats Ermelo, heeft beschreven.

Verrassend waren de uitkomsten uit een steekproef die onder zijn eigen gemeenteleden is gehouden. Daaruit bleek dat veel kerkgangers het avondmaal vooral waarderen als teken van dankbaarheid tegenover God, beleven als uiting van liefde voor Jezus, gemeenschap met Christus en zijn kerk. Onder jongeren zijn daarnaast ook de ervaring van vergeving en vrede hoog scorende items.

Wie de geschiedenis erop nagaat, ziet dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van het houden van een gezamenlijke maaltijd onder de eerste christenen naar een geritualiseerde viering in kerken. In het onderzoek uit Ermelo kwam naar voren dat er toenemende terughoudendheid bestaat zowel onder bedienaren en gemeenteleden om avondmaal te vieren. Van Rooms-Katholieke zijde werd ingebracht dat er juist veel waardering is in deze kerk ten aanzien van de eucharistie. Vooral paus Pius X heeft de regelmatige viering onder de aandacht van de parochianen gebracht.

De projectgroep sprak verder over de Week van gebed, die wordt gehouden van 20-27 januari 2013. Het thema voor de Week van gebed wordt jaarlijks vastgesteld door de Wereldraad van Kerken in samenspraak met de PauselijkeRaad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen. Deze keer staat India centraal. De gebedsweek gaat van start met een oecumenische viering in de Paulusabdij te Oosterhout die uitgezonden wordt in het programma ‘Zendtijd voor kerken’ op zondag 20 januari 2013, om 17.00 uur.

Een derde thema waarover werd gesproken betreft de Kerkennacht 2013.  Uit de eerste vergaderingen blijkt dat de kerkennacht zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. Er is deze keer een uitbreiding te zien in het aantal gemeenten dat meedoet. De kerkennacht vindt plaats in het weekend van 21 t/m 23 juni 2013; er wordt aandacht gevraagd voor de plaats van de kerk in de samenleving. Het programma wordt ingevuld met culturele evenementen die op veel plekken een kerkelijke viering zullen omlijsten.