Herdruk uitgave convenanten

Het bureau van de Raad van Kerken heeft besloten de brochure over convenanten te herdrukken. Het aantal vragen is zo groot, dat de reguliere oplage in rap tempo is verspreid.

Het bisdom Groningen / Leeuwarden heeft besloten de uitgave met een bisschoppelijke aanbevelingsbrief naar alle parochies te versturen. Diverse raden van kerken hebben het thema op hun agenda gezet. Daardoor is de voorraad die het bureau in de regel aanschaft van het Oecumenisch Bulletin en de themanummers in twee maanden tijd geheel uitverkocht.

Zoals bekend werkt de taakgroep Convenanten aan de introductie van convenanten (afspraken) in de plaatselijke gemeenten en parochies. Kerken spreken af wat ze samen willen doen op locaal niveau. Ze leggen daarvan iets op schrift vast en na enige tijd evalueren ze de afspraken om te zien of er verdere samenwerking mogelijk is, dan wel dat de samenwerking in kritische zin bijgesteld moet worden.

Er zijn in Nederland diverse plaatsen waar men met convenanten werkt. In Utrecht zijn er al jaren afspraken tussen baptisten en pinksterchristenen. Op Ameland werken diverse kerken samen. En in Zoetermeer heeft men onlangs bekendgemaakt het convenant te vernieuwen.

Onderliggende gedachte bij het sluiten van een convenant is, dat je de bezuinigingen niet in mindering laat komen van de samenwerking met andere kerken, maar kan gebruiken om de samenwerking verder op te voeren. Juist in kleine plaatsen, zoals in de polders of in het noorden, komt men vaak voor de keus te staan als plaatselijke gemeente om meer samen te werken op dorpsniveau of een eigen confessionele afstemming te zoeken op regionaal niveau. Het is bekend dat samenwerking op dorpsniveau over het algemeen een efficiënter middel is om mensen betrokken te houden dan een samenwerking die buiten geografische verbanden om wordt opgezet en vaak de afstand van kerkmensen tot hun kerk vergroot.

Wie de brochure wil bestellen, kan dat tegen kostprijs doen bij rvk@raadvankerken.nl. Wie de taakgroep wil ontvangen kan via het bureau in contact treden met ds. Jaap van der Linden, secretaris van de taakgroep.