Daggast bij eco-conferentie

Van verschillende kanten zijn er vragen binnengekomen bij het bureau van de Raad van Kerken of het mogelijk is om (delen van) de internationale eco-conferentie bij te wonen die van 29 tot 2 september in Elspeet wordt gehouden. In overleg met de organisatie kan worden meegedeeld dat het mogelijk is om tegen een geringe vergoeding (25 euro) een dag mee te draaien en de lunch te gebruiken. Zij die de hele conferentie willen bijwonen moeten zich opgeven en kunnen – als er nog plaats is – de beschikking krijgen over een hotelkamer. De kosten zullen liggen tussen de 300 en 350 euro.

Een uitwerking van het programma en een aanmeldingsformulier is te vinden op http://www.ecen.org/. Er worden zo’n 100 christenen uit heel Europa verwacht in het  conferentiecentrum Mennorode in Elspeet. De conferentie gaat over het thema ‘Eco-justice, growth and hope’. Centrale vraag is welke bijdrage we vanuit geloof en hoop kunnen leveren aan duurzaamheid, eerlijke economie en het beteugelen van klimaatverandering. Dit gebeurt door ontmoeting, viering en uitwisseling van kennis en goede ideeën. De conferentie, tevens de 9e Assemblee van het European Christian Environmental Network (ECEN), is tot stand gekomen op uitnodiging van de Noach Alliantie en de Raad van Kerken, ondersteund door Oikos en Kerk in Actie.

Op donderdag 30 augustus wordt ingegaan op het thema door professor Hans Opschoor (o.v.) en rabbijn Awraham Soetendorp. Zij zullen spreken over de zoektocht naar een bruikbaar economisch model om duurzaamheid te kunnen realiseren en de rol van geloofsgemeenschappen daarbij. Professor Angelika Zahrnt (o.v.) uit Duitsland zal de betekenis van rechtvaardigheid in het debat over duurzame economie belichten. Dave Bookless, anglicaans predikant en directeur van A Rocha Groot Brittannië, gaat in op de vraag hoe theologie kan bijdragen aan milieuzorg. De zaal krijgt volop gelegenheid met hen in debat te gaan.

Vrijdag 31 augustus staat de praktijk centraal. ’s Middags is er keus uit drie excursies. Op de Eemlandhoeve in Bunschoten staat de verbinding tussen geloof, landbouw en voedsel centraal. De protestantse gemeente in Dieren laat zien hoe zij duurzaamheid in de praktijk brengt. Vertegenwoordigers van coöperatie De Windvogel vertellen hoe een kerkelijke gemeente een eigen windturbine kunnen plaatsen en exploiteren. ’s Avonds zijn er presentaties van verschillende Nederlandse christelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Vrijdagochtend en zaterdag vindt discussie en verdieping plaats in thematische werkgroepen en worden praktische en creatieve workshops gehouden over liturgisch koken en lokale kerkelijke initiatieven op het terrein van duurzaamheid en rechtvaardigheid. De conferentie wordt zondag 2 september afgesloten met een internationale kerkdienst in Apeldoorn.

Het netwerk ECEN bestaat uit personen die in en namens de Europese kerken en kerkelijke organisaties werken aan milieu en duurzaamheid. Het netwerk is in 1998 opgericht op grond van een aanbeveling van de Tweede Europese Oecumenische Assemblee (1997) in Graz, Oostenrijk. Inmiddels is het netwerk uitgegroeid tot een belangrijk oecumenisch orgaan. Het secretariaat is gevestigd in Brussel. Meer informatie is te krijgen bij Martine Vonk (info@noachalliantie.nl) en bij Marijke van Duin (marduin@xs4all.nl.