Nieuwe referent oecumene

Vele leden van de Raad van Kerken en mensen die zich anderszins betrokken weten bij de oecumene hebben recent afscheid genomen aan de Biltstraat 121 van mgr. Jan van Burgsteden en drs. Pieter Kohnen. Tegelijk konden ze de nieuwe referent voor de oecumene, mgr. Hans van den Hende de hand drukken, die vanaf 1 maart als nieuw lid vanuit de Rooms-Katholieke Kerk toetreedt tot de Raad van Kerken en het moderamen.

Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, sprak woorden bij het afscheid van mgr. Jan van Burgsteden. Hij typeerde ‘bisschop Jan’ – zoals mgr. Jan van Burgsteden wel liefkozend en respectvol werd genoemd – als iemand ‘die binnen de kerk en binnen de oecumene het bisschopsambt een warm, menselijk en sympathiek gezicht’ heeft gegeven.

Het is in rooms-katholieke kring gebruikelijk om een wapenspreuk te kiezen als men bisschop wordt. Bisschop Jan koos ooit voor de tekst: ‘velen, één lichaam in Christus’. De keuze van deze spreuk verraadt niet enkel een katholieke maar ook een oecumenische inborst.

Het is onder meer aan mgr. Jan van Burgsteden te danken, dat hij het geloofsgesprek teruggebracht heeft binnen de Raad, memoreerde Henk van Hout. ‘Niet het officiële gesprek tussen de kerken in de vorm van documenten en verklaringen, maar het onderlinge gesprek over de beleving van het geloof in de sacramenten die u zo dierbaar zijn: doop en eucharistie/avondmaal. Met Pinksteren hopen we de vruchten van de Geest te mogen plukken’.

De voorzitter van de Raad maakte van de gelegenheid gebruik om de nieuwe referent welkom te heten. Diens wapenspreuk ‘dat wij hem dienen zonder vrees’ (Luc. 1: 75) schept hoge verwachtingen voor de voortzetting van de rooms-katholieke inbreng in het geheel van de oecumene, aldus Van Hout. Mgr. Van den Hende is onlangs als bisschop van het bisdom Breda overgeplaatst als bisschop naar het bisdom Rotterdam. Hij kent het werk van de Raad van Kerken onder meer door zijn inzet als referent voor interreligieuze ontmoeting, waarbij hij activiteiten ondersteunde zoals de dialoogwandeling in Amsterdam-West. Als aankomend referent voor de oecumene woonde hij onder meer recent de landelijke opening van de week van gebed om de eenheid onder de christenen bij in Chemin Neuf.

Tegelijk met de wisseling van het referentschap nam ook Pieter Kohnen afscheid als rooms-katholieke beleidsmedewerker voor oecumene en als één van drie afgevaardigden van de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad van Kerken.. Hij is directeur geworden van het VKMO, het netwerk van katholieke maatschappelijke organisaties.

Foto: mgr. Hans van den Hende