Media over beleidsplan

Al bij het opstellen van een persbericht over het nieuwe beleidsplan van de Raad spraken de voorzitter en de secretaris van de Raad van Kerken met elkaar over de eerste regels van het bericht. De eerste regels bepalen het gezicht. En ze realiseerden zich beiden dat daarmee kleur gegeven zou worden aan het geheel van het beleidsplan. Uiteindelijk kozen ze voor ‘Kerken zoeken herkenning in geloofsbeleving’. Vervolgens begon het persbericht met het gesprek dat opgestart wordt over de beleving van eucharistie en avondmaal. Enkele kranten volgden deze keus. Maar er waren ook de nodige andere invalshoeken, die trouwens alle ook op waarheid berusten, maar wel laten zien hoe de interesse per medium kan verschillen en ook hoe een medium dat in een later stadium met een verhaal kwam de behoefte kon voelen om toch weer een andere – en daarmee verrassende – invalshoek te kiezen. We geven hieronder een bloemlezing.

Het Algemeen Nederlands Persbureau nam de derde alinea van het persbericht van de Raad en begon met de opmerking over ‘De Raad hoopt onder meer ‘bij te dragen aan een betrouwbaar beeld van de diversiteit van de islam in de Nederlandse samenleving’. RTL-Nieuws nam op internet die invalshoek over en kopte: ‘Kerken betrouwbaar beeld geven van islam’. De bladen van Wegener namen dezelfde kop. IKON-Kerknieuws was het enige medium dat het complete ANP-bericht plaatste.

Het Reformatorisch Dagblad, die een enkele keer het oecumenisch nieuws laat liggen, bracht nu als eerste een bericht. De krant liet met name de diversiteit aan activiteiten van de Raad zien en kopte: ‘Raad van Kerken zet in op avondmaal, spiritualiteit, dialoog en missionair werk’. Daarmee was deze krant de enige waar je direct in de kop al kon zien, dat de Raad zowel in het geloofsgesprek, als in het maatschappelijk engagement als in missionair werk actief wil zijn.

Het Friesch Dagblad had het persbericht van de Raad en het bericht van het ANP zorgvuldig naast elkaar gelegd en besloot het bureau van de Raad te bellen. In het gesprek was al snel duidelijk dat de geloofsbeleving rond het sacrament een belangrijke invalshoek is en Ria Kraa, de journaliste van hetFriesch Dagblad, doet in haar verslag een poging om de mogelijkheden van de nieuwe invalshoek van de Raad naar waarde te schatten. Het stuk kreeg de kop mee: ‘Wat bindt eucharistie en avondmaal?’

Het Nederlands Dagblad, in de regel één van de snelste nieuwsjagers op het kerkelijk erf, koos in het geval van het beleidsplan voor een rustiger route. De journalist zocht – net als hetFriesch Dagblad– contact met het bureau en nam als invalshoek de taak van de kerken in het publieke domein. ‘Raad van Kerken wil religie in het publieke domein’, zette men als aandachtstrekker boven het artikel.

Robin de Wever maakte voor het dagblad Trouw een stukje voor de website. Hij koos de invalshoek van de Nederlandse kerken die zich meer op niet-kerkelijke zoekers gaan richten. Daarmee plaatste hij de missionaire invalshoek in het front van de beleidsmatige interesse. Hij bleek het beleidsplan van de website te hebben gedownload, want hij citeerde het. ‘Hoewel ‘het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid en geen must meer is’, zijn kerken volgens de Raad nog steeds een ‘aansprekende optie om aan de behoefte van zingeving tegemoet te komen’’.

Fragmenten uit verschillende nieuwsbronnen.

RTL-Nieuws

Kerken: betrouwbaar beeld geven van islam

Een betrouwbaarder beeld geven over de islam in Nederland. Dat is een van de punten van het nieuwe beleidsplan van de Raad van Kerken voor de komende 4 jaar.

De raad, waarin 18 kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland samenwerken, wil dat voor elkaar krijgen door overleg met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en gezamenlijke activiteiten. Zo is er op 9 mei een ‘solidariteitswandeling’ in Utrecht langs zowel christelijke, islamitische als joodse godshuizen.

IKON

Raad van Kerken: betrouwbaar beeld geven van islam

Een betrouwbaarder beeld geven over de islam in Nederland. Dat is een van de punten van het nieuwe beleidsplan van de Raad van Kerken voor de komende 4 jaar.

De raad, waarin 18 kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland samenwerken, wil dat voor elkaar krijgen door overleg met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en gezamenlijke activiteiten. Zo is er op 9 mei een ‘solidariteitswandeling’ in Utrecht langs zowel christelijke, islamitische als joodse godshuizen.

“We laten zien dat verscheidene godsdiensten samen kunnen optrekken en dat ‘zij’ zoals ‘wij’ de democratie steunen”, aldus een woordvoerder van de raad. “De godsdiensten moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld.”

Een ander punt in het beleidsplan is een begin maken met gesprekken over de beleving van eucharistie en avondmaal. Katholieken kunnen in de regel zonder problemen meedoen aan het protestantse avondmaal. Omgekeerd zijn protestanten meestal niet welkom bij de katholieke eucharistie.

Eerder werd dit probleem binnen de kerken vanuit theologische oogpunt benaderd (wat zeggen de geschriften?). Nu wordt meer gekeken naar wat de mensen eraan beleven.

Bron: ANP

Nederlands Dagblad

Raad van Kerken wil religie in publieke domein

AMERSFOORT – De Raad van Kerken neemt het initiatief tot een gesprek over de beleving van eucharistie en avondmaal.
Daarnaast wil ze ruimte voor religie in het publieke domein, bijvoorbeeld tijdens herdenkingen. Na eerdere gesprekken tussen de lidkerken van de Raad van Kerken over de doop, begint de oecumenische koepel nu een gesprek over de beleving van eucharistie en avondmaal. Dat blijkt uit het beleidsplan 2012-2016, dat de raad dinsdag bekendmaakte. De raad wil door in te steken op beleving …

Reformatorisch Dagblad

Raad van Kerken zet in op avondmaal, spiritualiteit, dialoog en missionair werk 

AMERSFOORT – De Raad van Kerken heeft dinsdag zijn nieuwe beleidsplan voor 2012-2016 bekendgemaakt. Avondmaal en eucharistie, beleving en spiritualiteit, missionair werk en het gesprek met joden en moslims zijn kernpunten.

De Raad van Kerken, een koepel van achttien kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland, wil komende jaren insteken op het avondmaal en de eucharistie. Dat is een vervolg op gesprekken over de doop in de afgelopen jaren.

Verder zal de oecumenische organisatie zich gaan verdiepen in beleving en spiritualiteit. De interkerkelijke dialoog kan volgens de Raad worden versterkt door onderzoek naar religieuze ervaringen van mensen. Gedeelde spiritualiteit vindt de Raad ook in zingen, bidden en gezamenlijke vieringen.

De oecumenische instelling wil de dialoog met joden en moslims bevorderen. De Raad hoopt anti-semitisme en anti-judaïsme in de samenleving te weren. Ook wil de organisatie „een betrouwbaar beeld [geven] van de diversiteit van de islam in de Nederlandse samenleving.”

De Raad wil zich meer dan vroeger inzetten voor missionair werk. Ontkerkelijking en secularisatie hebben ervoor gezorgd dat Nederlanders weinig weten over religie. De Raad gaat inspelen op vragen over zingeving, geloofsvorming en toerusting. De Raad denkt aan het opzetten van campagnes rond christelijke feestdagen.

Friesch Dagblad

Wat bindt eucharistie en avondmaal?

Amersfoort | De Raad van Kerken gaat het gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen eucharistie en avondmaal opnieuw aanzwengelen. De beleving ervan door kerkleden staat daarin centraal, niet de theologische dogma’s.

Katholieken kunnen in de regel zonder problemen meedoen aan het protestantse avondmaal. Omgekeerd zijn protestanten meestal niet welkom bij de katholieke eucharistie. ,,Maar er zijn nog veel meer kerken die eucharistie of avondmaal vieren,” zegt algemeen secretaris Klaas van der Kamp, ,,oud-katholieken, anglicanen, lutheranen: laten we eens expliciet maken hoe en waarin zij elkaar wél vinden.”

Door gewonen kerkleden van verschillende achtergrond met elkaar te laten praten over wat het nou precies voor hen betekent als ze brood en wijn met elkaar delen, hoopt de Raad tot meer onderling begrip te komen. ,,We moeten elkaar vragen: wat voel je bij het avondmaal, wat ervaar je bij de eucharistie. Dáár zit de onbevangenheid.”

Doop
Het is een van de lastigste thema’s in het proces om kerken dichter bij elkaar te brengen, beaamt Van de Kamp. Of het tot onderlinge erkenning komt, durft hij niet te zeggen. ,,Maar we kunnen proberen in elk geval dichter bij de ziel van de ander te komen, en dat leidt vast tot meer onderling begrip.”

Het gesprek over eucharistie en avondmaal is een vervolg op een eerder, soortgelijk proces over de doop. Dat heeft ertoe geleid dat acht kerken dit voorjaar, op ‘derde Pinksterdag’, een verklaring zullen ondertekenen waarin ze de doop erkennen die in een andere kerk is bediend. ,,Heel positief”, noemt Van de Kamp die uitkomst. ,,Tot nu toe waren er maar drie kerken die dat doen: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap.” Andere kerken zullen een verklaring van respect onderschrijven….

Trouw-internetversie

Kerk gaat meer contact zoeken met geseculariseerde buitenwereld

De Nederlandse kerken gaan zich de komende jaren meer openstellen voor niet-kerkelijke ‘zoekers’. Ook de banden met joden en moslims worden aangetrokken, meldt de Raad van Kerken (RvK) in diens nieuwe beleidsplan.

Hoewel ‘het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid en geen must meer is’, zijn kerken volgens de Raad nog steeds een ‘aansprekende optie om aan de behoefte van zingeving tegemoet te komen’. In het oecumenische samenwerkingsverband werken alle grote kerkgenootschappen samen.

Momenteel weet tweederde van de Nederlanders niet wat Pasen inhoudt, merkt het beleidsplan op. Gemeenten en parochies kunnen samenwerken om die elementaire kennis over te brengen. Op de planning staan onder meer gezamenlijke campagnes rond de grote christelijke feestdagen….

Wie de hele tekst wil lezen, kan een abonnement nemen waar het dagbladen betreft. Bij het opstellen van dit bericht waren de tijdschriften nog niet uitgekomen waarin het bericht over het beleidsplan is opgenomen. De foto’s betreffen illustraties bij respectievelijk RTL-Nieuws en Trouw (overgenomen van ANP).