Herkenning in geloofsbeleving

De Raad van Kerken gaat een gesprek starten over de beleving van eucharistie en avondmaal.  Dat staat in het nieuwe beleidsplan van de kerken voor de periode 2012-2016.

De Raad van Kerken, waarin achttien kerken en geloofs- gemeenschappen in Nederland samenwerken, heeft een nieuw beleidsplan naar buiten gebracht waarin de prioriteiten worden genoemd om de kerken komende jaren dichterbij elkaar te brengen. Een van de prioriteiten is het gesprek over de beleving van eucharistie en avondmaal tussen de verschillende christelijke tradities als vervolg op het eerdere traject van doop(h)erkenning. De Raad kiest bewust voor een spirituele invalshoek om daarmee de onderlinge verdieping van het geloof van christenen te versterken.

De insteek op beleving en spiritualiteit sluit aan bij een bredere beweging in de oecumene om de authenticiteit en de ervaringen van mensen in de interkerkelijke dialoog te betrekken. Het beleidsplan wil in diezelfde lijn ook nieuwe initiatieven nemen op het vlak van samen zingen en bidden van christenen, vooral in verband met het dagelijks leven en de stadia van de levensweg. ‘Er zijn veel initiatieven om door gebed en vieringen de geestelijke gemeenschap tussen de kerken te verdiepen en voor zichtbare eenheid van de Kerk van Christus te bidden’, citeert het beleidsplan Charta Oecumenica, een Europees document waarin de kerken zoeken naar eenheid.

Het beleidsplan geeft aan de gemeenschap met het jodendom en de relaties met de islam te willen uitbouwen. De Raad hoopt onder meer ‘bij te dragen aan een betrouwbaar beeld van de diversiteit van de islam in de Nederlandse samenleving’.  En wat het jodendom betreft wil men anti-semitisme en anti-judaïsme weren. Vragen van vrede en gerechtigheid zijn ook de komende periode prominent aanwezig op de agenda van de Raad. In het bijzonder zal er komend jaar aandacht zijn voor de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden.

Meer dan in het verleden heeft de Raad het thema van het missionair werk op de agenda gezet. De ontkerkelijking en de secularisatie impliceren een verminderde kennis van het geloof bij veel Nederlanders. De Raad ziet het als taak om in te spelen op de vragen naar zingeving, geloofsvorming en geloofssteun. Er wordt naar gestreefd om gezamenlijke campagnes op te zetten rond de grote christelijke feestdagen.

Voor het volledige beleidsplan: zie op deze site, bij de iconen trefwoord ‘beleidsplan’.

Fotobijschrift: Opschrift van een huis bij een Deventer plein