Moderne Devotie als bron

Thomas a Kempis en de Moderne Devotie zijn hot. Zo is het in ieder geval bij mensen die een beetje de boeken volgen die nieuw verschijnen en voor mensen die de krant lezen. In de IJsselstreek zijn talloze activiteiten die daarop aansluiten. In Zwolle hebben maar liefst drie musea tijdelijke tentoonstellingen ingeruimd die met de Moderne Devotie te maken hebben. De historische vereniging hield er recent een lezing over de muziekcultuur van de Moderne Devotie waarbij twee zalen aaneengesloten moeten worden om de bezoekers onderdak te kunnen bieden. In Deventer werkt men met Europese subsidie aan een Geert Grote Herdenkingscentrum. En tussen de twee Hanzesteden slingeren zich wandelaars over een Geert Grote route in negen etappes, waarbij diverse locaties van de Moderne Devotie worden aangedaan.

In de lijn van die belangstelling is het Podium van Kerken in Zwolle bezig een landelijke conferentie te organiseren op 2 juni 2012. Het is een boeiend initiatief, waar oecumenische kerken, evangelische kerken en migrantenkerken gezamenlijk een bijdrage aan leveren. Organisator Mink de Vries heeft dan ook een voorbespreking gehad met de landelijke koepelorganisaties in dezen, waarbij het de bedoeling is dat ds. Jan Wessels van de EA de landelijke conferentie opent, dat de secretaris van de landelijke Raad van Kerken afsluit en dat een vertegenwoordiger van de SKIN-kerken in het hart van de dag een bijdrage levert.

Tijdens de voorbespreking merk je overigens hoe de accenten van elk der deelnemers verschillen. Migrantenkerken bijvoorbeeld hebben wellicht de makkelijkste herkenning in de maaltijd die wordt georganiseerd en de verhalen over navolging die daarbij een plek krijgen vanuit landen waar christenen met vervolging te maken krijgen. Meer evangelische christenen zullen wellicht de Engelse bewoordingen van de conferentie het best naar waarde weten te schatten: ‘Come Together, I will follow Him’. Meer oecumenische christenen zouden misschien nog het liefst iets van de Latijnse teksten willen nalezen van ‘De Imitatione Christi’, waarvan het eerste deel in 1424 werd geschreven; het boek geniet bekendheid als het meest verspreide christelijke boek na de Bijbel.

Mink de Vries werkt verder het programma uit, waarbij hij zich laat leiden door de gemeenschap in navolging. Hij laat daarbij enerzijds de spiritualiteit zien die zo kenmerkend is voor de Moderne Devotie in zijn eenvoud en zijn radicaliteit. Anderzijds maakt hij toepassingen naar de maatschappij, precies in lijn met mensen als Geert Grote en Thomas a Kempis van wie bekend is dat ze opvang voor pestlijders organiseerden, niet alleen buiten de stad, maar uniek voor die tijd, ook binnen de bewallingen van de stad; en dat ze opvang kenden voor weduwen, wezen en vluchtelingen. Belangrijk was ook de impuls die de Moderne Devotie heeft gegeven aan de ontwikkeling van mensen; in een stad als Zwolle waar 5000 mensen woonden, waren op een gegeven ogenblik ook ongeveer 1000 studenten die van heinde en ver kwamen om er onderricht te krijgen in de elementaire vakken.

Mink de Vries koppelt een evangelische inspiratie aan een maatschappelijk en oecumenisch geluid. Hij wil op vrijdagavond 1 juni beginnen met een nacht van gebed en zaterdag na de conferentie afsluiten met een maaltijd voor de lijdende kerk. Daarnaast zullen er diverse diaconale projecten worden uitgevoerd. Er worden mensen vanuit heel Nederland verwacht in het conferentiegedeelte dat om 10.30 uur wordt geopend en doorloopt tot ongeveer 17.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in diverse kerken in het centrum van Zwolle. De afsluiting vindt plaats in de Peperbus. Er zal muziek zijn, theater, rondleidingen, debat en er zijn stilteplekken.

Foto’s:
Mink de Vries
Bij het gemeentehuis in Zwolle een voorbeeld ingemetseld van kritiek op al te rigide teksten, de correcties (kruisen) zijn aangebracht in de Middeleeuwen;
Thomas a Kempis die de Navolging van Christus schreef