Procedures rond misbruik

De meeste kerken hebben procedures afgesproken rond seksueel misbruik. Dat bleek tijdens een bespreking in de Raad van Kerken naar aanleiding van het feit dat de commissie Deetman eind van de week naar buiten komt met de eindconclusies naar het misbruik binnen de RK-geledingen.

Dhr. Jan Brenninkmeijer, hoofd van het Meldpunt Misbruik RK Kerk, vertelde de raadsleden over de manier waarop de kerk tot nu toe gewerkt heeft. De lidkerken toetsten dat aan ervaringen binnen andere kerken. Er was ook ruimte om vragen te stellen en compassie uit te spreken met slachtoffers van misbruik.

De raadsstukken maakten duidelijk dat de Raad van Kerken het thema van seksualiteit en misbruik van seksualiteit in diverse geledingen aan de orde heeft gehad. Het blijft altijd een onderwerp dat gevoelig ligt. Waar er klachten tegen fungerende ambtsdragers aan de orde zijn, kan het openbaar ministerie worden ingeschakeld. Daarnaast hebben de diverse kerken klachtencommissies, vertrouwenspersonen, uitgeschreven procedures en onder meer de eis dat werkers in het jeugdwerk bij hun aanstelling een verklaring overhandigen van onbesproken gedrag.

Tijdens de bespreking in de vergadering kwam onder meer de vraag naar voren of het celibaat van invloed zou kunnen zijn op het aantal klachten. De indruk bestaat, dat dit niet per se een beïnvloedende factor is, omdat contemplatieve kloostergroepen minder klachten hebben van misbruik dan internaten. Daaruit zou je mogelijk kunnen afleiden  dat niet zozeer het celibaat in zichzelf aanleiding is, immers beide gemeenschappen hebben leden die zelf voor het celibaat kiezen, alswel dat de gelegenheid om zich te misdragen mede van invloed is op het misdrijf.

Associé

De Raad heeft verder unaniem besloten om de Nederlandse Protestantenbond toe te laten als associé van de Raad van Kerken. Ruim een jaar geleden ontstond er discussie en distantie, omdat het gastlidmaatschap – wat tot op dat moment gold – niet werd omgezet in een algemeen lidmaatschap. Dankzij de keus van de achterban van de NPB, waar tweederde koos voor aansluiting bij de Raad van Kerken, en dankzij de positieve reactie van de lidkerken maakt de NPB vanaf 2012 weer deel uit van de vergaderingen van de Raad van Kerken; het is de bedoeling dat ds. Wies Houweling primus-afgevaardigde wordt.

Huishoudelijk reglement

Verder heeft de Raad ingestemd met de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Leden van beraadgroepen en projectgroepen kennen voortaan een rooster van aftreden, waarbij de leden voor vier jaren worden benoemd met de mogelijkheid om maximaal tweemaal vier jaar herbenoemd te worden.

De Raad heeft verder Trinus Hoekstra benoemd tot secretaris van de Beraadgroep Samenlevingsvragen. Trinus volgt Kees Tinga op, die eerder met pensioen is gegaan.

Foto: 1.Trinus Hoekstra, de nieuwe secretaris van de Beraadgroep Samenlevingsvragen
2. Jan Brenninkmeijer
3. Jeanne van Hal (Leger des Heils) neemt afscheid van mgr. Jan van Burgsteden, die voor het laatst bij de Raad van Kerken aanwezig was
4. Henk van Hout (rechts) neemt afscheid van Magdy Ramzy, die als afgevaardigde van de Koptische Kerk voor het laatst bij de Raad aanwezig was