Actie tegen armoede

De kerken doen mee met de actie ‘Stop de stapeling’ tegen de verdere verarming van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Diverse organisaties in Nederland zetten zich daarvoor in op maandag 19 september. Reden om tot actie over te gaan zijn de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet die mensen zullen treffen met een laag inkomen en mensen die net boven het minimum zitten.

Carla van der Vlist (Kerk in Actie) heeft dat vanuit de Raad van Kerken in Nederland ingebracht bij een persbriefing vrijdag 9 september 2011 in Nieuwspoort in Den Haag. De kerken werken samen in een breed maatschappelijk verband met onder meer de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten), Humanitas en de vakbonden CNV, MHP en FNV.

De kerken zijn bezorgd over de stapeling van maatregelen die ook de meest kwetsbaren treft. Het gaat dan om ouderen, jonge gezinnen met kinderen, zzp’ers, mensen met een uitkering, mensen in de sociale werkvoorziening en chronisch zieken met een persoonsgebonden budget. Ook de kwaliteit van de publieke dienstverlening in het openbaar vervoer, de kinderopvang, bij de gemeenten en in het onderwijs komt steeds meer onder druk te staan.

Op 19 september zullen de diverse organisaties ’s ochtends workshops houden in Den Haag, ’s middags trekken de deelnemers naar een centrale locatie voor een gezamenlijke bijeenkomst met sprekers en een variant op de troonrede. Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, zal er namens de kerken het woord voeren.

De werkgroep Arme Kant van Nederland voert namens de Raad van Kerken gesprekken met de diaconieën, caritas-groepen en kerkelijke platforms. Het thema keert terug op 16 oktober bij Wereldvoedseldag tegelijk Micha-zondag, op 17 oktober bij de Internationale Werelddag van Verzet tegen armoede en op 19 november tijdens de Landelijke Diaconale Dag voor diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland. Veel kerken en parochies zijn actief rond Sint Maarten (11 november) en de kersttijd. Twee jaar geleden ging er alleen al met kerst voor 3,4 miljoen euro vanuit de kerken in kerstpakketten naar mensen die het niet zo breed hebben in de Nederlandse samenleving.

Foto: Verwijzing naar de voedselbank in de Laurenskerk te Rotterdam